English

HOLDİNG VE GRUP ŞİRKETLERİNİN BİRBİRİNE BORÇ VERMESİ

Sirküler No: 2419

16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesi 2018-32/52 numaralı Tebliğ ile yeniden düzenlenmiştir.

Tebliğ’in 7 inci maddesinde;

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dahil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. 

Açıklamasına yer verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürürlüğe konulan 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesinin Yurt İçinden Kredi Alınması başlıklı Genel Esaslar 38 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle maddenin (1) ve (2) inci fıkraları hükmünün son hali aşağıdaki gibidir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 17/A maddesinin ikinci fıkrasında, Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketleri, Türkiye’de yerleşik kişilere bu maddede yer alan esaslar çerçevesinde döviz kredisi kullandırabilirler.

Kambiyo mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler ancak 32 sayılı Karar’da yer alan şekliyle bankalar ve finans kuruluşlarından döviz kredisi temin edebilecekleri için bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırması mümkün bulunmamaktadır.

Bankalar veya finans kuruluşlar köprü kredi ve benzeri uygulamalarla bu şekilde hareket ettiğini tespit ettikleri şirketleri Bakanlığa bildirir. Ancak, işlemin aynı holding bünyesinde veya grup içinde gerçekleştirmesi, borçlandırmanın ve takibinin Türk Lirası cinsinden yapılması kaydıyla, borçlandırma işlemlerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden karşılığının firmanın yazılı beyanına istinaden yurt içindeki ilgili hesaplara transfer edilmesi mümkün kılınmıştır.

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Özetle borcun takibi dövize endeksli olabilir. Ancak borç alınıp, ödenirken döviz alınıp verilmeyecektir. İşlem yapılan günün döviz kurundan hesap yapılarak Türk Lirası karşılığı alınıp, verilecektir.

Ancak, finansman hizmetine ilişkin sözleşme yapılması halinde, söz konusu sözleşme 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) sayılı tablonun Ⅳ/23 bendi gereği istisna kapsamında değerlendirilemeyeceğinden binde 9,48 oranında damga vergisi ödenmesi gerekecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.