English

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

Sirküler No: 2437

06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesine göre Tebligat yönetmeliği yeniden düzenlenmiştir.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında

 • Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Kişisel verilerin korunması,
 • Entegrasyon ve iş birliğinin sağlanması,
 • Hizmet kalitesinin sağlanması,
 • Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması,

Amaçlanmıştır.

Aşağıda sayılan gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmıştır.

 • 10/12/2003tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
 • 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler,
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,
 • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,
 • Kamu kurumuniteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
 • Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,
 • Noterler,
 • Baro levhasına yazılı avukatlar,
 • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,
 • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birimler olarak sayılmıştır.

Ayrıca kapsam dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilebileceği, bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olacaktır.

Elektronik tebligat adresi alma, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılması gerekecektir.

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirimde bulunması gerekecektir.

Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir.

Elektronik tebligat adres rehberine ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

Bu yönetmelik 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.