English

BELİRLİ ŞARTLARI TAŞIYAN 01.02.2019 İLA 30.04.2019 TARİHLERİ ARASINDA İLAVE İŞE ALINAN SİGORTALILARIN ÜCRETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAKTIR

Sirküler No: 2545

22 Şubat 2019 tarihli, 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8.inci Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19.uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere eklenen fıkra gereğince;

1-)  01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında,

2-) İşyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510/4-(a) (Hizmet akdine tabi olarak çalışanlar) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların,

3-) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde,

Bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (30 günlük için 2.020,80 TL) Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacaktır.

İşverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecek olup, işverene nakit ödenmeyecektir.

Uygulanma ile ilgili usul ve esasları belirleyen Genelge yayımlandığında gerekli açıklamalar
ayrıca sirkülerimizle yapılacaktır.

Kanuna  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190222-1.htm linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Şartları taşıyan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.