English

GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Sirküler No: 2568

15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 ve 7162 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliğe istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 333 Sıra No’lu Genel Tebliği ile uygulama ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

1)-Gelir Vergisi Kanunu’nun Müteferrik İstisnalar bölümünün Teşvik ikramiye ve mükafatları başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile de, ”Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler” 01/02/2019 tarihinden itibaren nakden veya hesaben ödenen aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.

2)-7162 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 30/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların, evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir.

-Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir.

-193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılan ürün çeşitlerinden, birden fazlasının üretilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir. 

-Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

Tevkifat yapmakla sorumlu vergi mükellefleri tarafından, vergiden muaf esnaftan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satın alınan mallar için yapılan ödemeler üzerinden, GVK’nun 94 üncü maddesi uyarınca %2 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Tebliğin yürürlülük tarihi:15.03.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.