English

SGK İŞVERENLERİN ŞUBAT İLA NİSAN 2019 AYLARINDAKİ İLAVE İSTİHDAMLARIYLA İLGİLİ ÜCRET, PRİM DESTEĞİ GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 2578

Kurum 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret, prim desteği ile ilgili genelgesini “GENELGE 2019/7” 21.03.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Genelge kapsamında;

1-) 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için; 

Sigortalı yönünden;

a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden; 

a) Özel sektör işvereni olması,

b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden ücret ve prim desteğinden yararlanılmasında; 

a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

dışındaki diğer şartların, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen prim desteğinde aranılan şartlarla aynı olması  gerekir.

2-) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, kapsama giren sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekmektedir.

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi Genelge de belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalılar için, yararlanılan ve işverenin Kuruma olan borçlarına mahsup edilen ücret desteği ile prim desteği, gecikme cezası/gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

3-) Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

İşverenler 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamına giren ve 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan;

2019/Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart ve Nisan,

2019/Mart ayında işe alınan sigortalılardan dolayı.. 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,

2019/Nisan ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran,

aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

4-) İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Ücret ve Prim Desteği Tutarları

a-) 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

b-) Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen prim desteğinden ise 2018-22 sayılı Genelgede belirtildiği üzere, işyerinin;

İmalat veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, tutarında prim desteğinden yararlanılacaktır. 

5-) Alt işverenler ile ev hizmetlerinde 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerde ücret ve prim desteğinden yararlanabilecekler. 

6-) Ücret ve prim desteği kapsamına giren sigortalılar, 2018-22 sayılı Genelgede belirtilen usulde                          “e-Sgk/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranları vasıtasıyla sisteme tanımlanmalıdırlar.

7-) 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 

Genelgeye  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150654  linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında Geneldeki hükümler kapsamında ilave işçi çalıştıran/çalıştıracak olan işveren veya yetkililerinin söz konusu ücret ve prim desteğinden Genelgeyi gözden geçirerek yararlanmalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.