English

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TEVKİFAT ORANLARI İLE GİDER VERGİSİ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2579

21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar ile;

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 7 numaralı bendin (b) alt bendi gereği;

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin:

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardn elde edilen faizlerinden %0,

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0
 • Belirtilenler dışında kalanlar %10 oranlarında tevkifat uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereği;

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin:

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerden %0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • Belirtilenler dışında kalanlar için %10 oranlarında tevkfat uygulanacaktır.

Bankaların, Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden %0,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi gereği;

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin:

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerden %0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 • Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,
 • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • Belirtilenler dışında kalanlar için %10 oranlarında tevkfat uygulanacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi gereği;

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından:

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %20,
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18 oranlarında tevkifat uygulanacaktır.

Gider Vergileri Kanunu’nda yer alan Banka ve sigorta muameleleri vergisi:

Varlık finansman fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler için banka ve sigorta vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinden (21.03.2019) itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile bu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere 21.03.2019 tarihinde,

Diğer maddeleri 21.03.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.