English

REVİZE – YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRESİ

Sirküler No: 2591

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinde, tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerin gerçek ve tüzel kişi ortakları Kanunun 13 maddesi uyarınca ilişkili sayılacak ve bu kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak yapılan mal veya hizmet alım yada satım işlemleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemenin amacı, ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan gerçek kişi ve kurumların gelirlerinin tam ve doğru olarak beyan edilmesini sağlamak ve transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının azaltılmasına engel olmaktır.

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlanması zorunludur.

Diğer bir ifade ile, hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için nisan ayının son günü akşamına kadar,

Özel hesap dönemi olan mükellefler için ise hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4. ayın sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin;

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı olması halinde, bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemleri, 

-Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri, 

-Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri için 

Kurumlar vergisi beyanname verme süresine kadar Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlanması gerekmektedir.

Raporun kurumlar vergisi beyanname verilme süresi sona erdikten sonra, istenmesi halinde vergi daireleri, gümrük müdürlükleri veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun idare veya vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından   istenmesine rağmen  süresinde ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmesiyle birlikte vergi inceleme riskini de artırmış olacağını hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.