English

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2597

04/04/2019 tarih ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sıra no’lu Genel Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak hazırlanan Genel Tebliğ ile;

-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

–  Plastik poşet beyan dönemleri; 

 • Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
 • Gelir vergisi ve diğerler mükellefler için üç aylık, olarak belirlenmiştir. 

-Üç aylık beyan dönemleri ise; 

 • Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
 • İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
 • Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
 • Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık, ayları olarak belirlenmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.

-Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,
 • Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesi olarak belirlenmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin elektronik ortamda bizzat mükellefler tarafından gönderilebileceği gibi, vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları tarafından da elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti ile süresinde beyan edilip ödenmeyen geri kazanım katılım payı için 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen   idari yaptırımlar uygulanır.

 • Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü gereği 6000.-TL idari para cezası verilir.
 • Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmü gereğince katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.
 • Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi doğrultusunda, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tebliğin yürürlülük tarihi:04.04.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.