English

YAPILACAK İŞ SÖZLEŞMELERİNDE MAL VEYA HİZMET BEDELİNE KDV TUTARININ DAHİL OLUP OLMADIĞI BELİRTİLMELİDİR

Sirküler No: 2608

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

Katma Değer Vergisi matrahının ise; teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmekte olduğu;

Hüküm altına alınmıştır.

Ticari ilişkilerde bazı firmalar tarafından yapılan mal veya hizmet alım satım sözleşmelerinde teslim ve hizmet bedeline KDV’nin dahil veya hariç olduğu hususuna yer verilmediği görülmektedir.

Bu durumlarda mal veya hizmet alımında bulunan firma ile mal veya hizmet satan firma arasında KDV ile ilgili borç alacak ilişkisi yönünden ihtilaflara neden olmaktadır.

Firmalarca yapılacak mal veya hizmet alım sözleşmelerinde “KDV hariç” veya “KDV dahil” ifadelerine özellikle yer verilmesini hatırlatmak isteriz.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca verilen 05.09.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14020-03-682 sayılı özelgede; yapım işi sözleşmesinde hakediş bedeli üzerinden ayrıca KDV hesaplanması gerekeceği yönünde görüş vermekte iken,

Yine aynı konu ile verilen 07.05.2015 tarih ve 50426076-130[57-2014/20-1169]-70 sayılı özelgede ise; belediyelerce belirlenen servis ücret tarifesinde KDV dahil olarak tespit edildiğinden tarife bedeli üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle KDV’nin hesaplanması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Yargıtay Başkanlığı tarafından verilen bir karar ise; yapılan iş sözleşmelerinde KDV’nin bedele dahil olup olmadığı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde, KDV’nin bedele dahil olduğunun kabul edilmesi ve alıcıdan ayrıca KDV talep edilemeyeceği doğrultusundadır.

Bu nedenlerle, alıcı ve satıcılar tarafından yapılacak mal veya hizmet alım satımı sözleşmelerinde; belirlenen bedele KDV’nin dahil olup olmadığı hususunun açıkça yazılmasını önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.