English

YARGITAY 9 UNCU HUKUK DAİRESİNİN SGK PRİM TUTARLARINI GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN YATIRILMAMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİNDEN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ YÖNÜNDE KARARI

Sirküler No: 2610

Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesince verilen 07.01.2019 tarih be E.2015/27995, K.2019/48 sayılı kararında;

Davacının 11.01.2011 ile 31.12.2013 tarihler arasında çalıştığı işyerinde sigorta primine esas kazancının düşük gösterildiğini ve düzeltilmesini istediğini, işverenin bu nedenle bahane üreterek dikkatsiz çalıştığı ve artık çalışmak istemediğini belirterek davalı tarafından iş akdine haksız ve nedensiz olarak son verildiği gerekçesiyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve genel tatil ücreti alacağını talep etmesi sonucu;

Yerel Mahkeme tarafından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine, tanık anlatımlarına göre davacının resmi tatil günlerinde çalışma yapmadığı gerekçesiyle genel tatil ücreti talebinin reddine, fazla mesai ücreti talebinin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Temyize ilişkin Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararda ise;

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 Sayılı Kanun döneminde istikrar kazanmış olan görüşü, 4857 Sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır.

Davacı işçi, fazla mesai ücretinin ödenmemesi ve fazla mesai yönünden eksik sigorta primi ödenmesine bağlı olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/II-(e) maddesine göre haklı nedenle iş akdini feshettiğinden, kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan kararın bozulmasına 07.01.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.