English

Sigorta Primine Tabi Tutulacak ve Tutulmayacak Ayni ve Nakdi Ödemeler

HİZMET ERBABINA SAĞLANAN ÜCRET VE YARDIMLARIN GELİR VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE SGK PRİMİNE TABİ OLUP OLMADIĞINI GÖSTERİR TABLO
( “ ” Tabi Olduğu, “ – “ Tabi Olmadığı anlamındadır.)

GELİR VERGİSİ (Stopaj) DV(*) (Stopaj) SSK PRİMİ
1. Ücretler ve Ücret Sayılan Ödemeler
- Asıl ve Ek Ücretler (Fazla mesai ücreti, genel tatil, hafta tatili, bayram tatili ücretleri, ikramiye, zam, ek görev ücreti, yıllık izin ücreti, ödenekler, tahsisat, avans, aidat, prim, gider karşılığı veya buna benzer adlarla yapılan her türlü nakit ödemeler. Nakit olarak yapılan sünnet, yılbaşı, bayram, askerlik, afet, gıda, vs. adlarla yapılan her türlü yardım ve ödemeler. + + +
- Huzur Hakları + + -
- Diğer Ödemeler (Prim ve İkramiye gibi) + + + (**)
- Murakıp (Denetçi) Ücretleri + + -
2. Çırak Ücretleri (***)
- Asgari ücreti aşmayan çırak ücretleri - - -
- Asgari ücreti aşan kısım + + -
3. Konut Yardımı (GVK Md:40/2 – 23/9)
- İşyerinde ve Müştemilâtında İbate - - -
- Maden ve Fb. İşçilerine Konut Temini - - -
- İşverene Ait 100m² den Küçük Konutun Tahsisi - - -
- Personele Kira Bedeli Ödenmesi (Nakit) + + +
4. Tedavî ve İlâç Giderlerinin Karşılanması - - -
5. Bireysel Emeklilik İşveren Katkı Payı (GVK Md. 40/9)
- Belli Bir Limite Kadar - - + (****)
- Limiti Aşan Kısım + + +(****)
6. İşveren Tarafından Karşılanan Şahıs Sigortası Primleri (GVK Md.63/3)
- Belli Bir Limite Kadar - - +(****)
- Limiti Aşan Kısım + + +(****)
7. Giyecek Yardımı
- Demirbaş Olarak Verilen İş Giysisi - - -
- Giyecek Yardımı, Ayakkabı Parası, Elbise Dikiş Parası gibi nakit ödemeler + + +
8. Harcırahlar (GVK Md: 40/4 – 24/2 – SGK Md:80)
- Yol (Taşıt Bileti) Giderleri - - -
- Yeme ve Yatma Yeri Temini - - -
- Harcırah Gündeliği (Limit dâhili) - - -
- Harcırah Gündeliği (Limiti Aşan Kısım) + + -
9. Yemek Yardımı veya Yemek Parası (GVK Md:40/2, 23/8 ve SGK Md.80)
- İşyerinde Yedirilen Yemek (Sınırsız) - - -
- Dışarıda Yedirilen Yemek (GVK Md.23/8’deki Limit Dahili) - - -
- Dışarıda Yedirilen Yemek (GVK Md.23/8’deki Limiti Aşan Kısım) + - -
- Yemek Parası (SGSK Md.80’deki Limit dahili) + + -
Yemek Parası (SGK Md.80’deki Limiti aşan kısım) + + +
10. Çocuk Yardımı veya Çocuk Zammı (GVK Md:25/4 ve SGK Md.80)
- İlgili Limiti Dâhilinde ise - + -
- İlgili Limitini Aşan Kısım + + +
11. Aile Zammı (SGK Md.80)
- Limit Dahili + + -
- Limiti Aşan Kısım + + +
12. Doğum Yardımı (GVK Md:25/5 SGK Md:80)
- Limit (2 aylık ücret) Dâhili - + -
- Limiti Aşan Kısım + + -
13. Evlenme Yardımı (GVK Md: 25/5 SGK Md:80)
- Limit (2 aylık ücret) Dâhili - + -
- Limiti Aşan Kısım + + -
14. Ölüm Yardımı (GVK 25/1 – SGK Md:80) - + -
15. İşe Gidiş – Geliş Yardımı (GVK Md: 23/10)
- Fiilen Verilen Servis Hizmeti - - -
- Yol Parası (Nakit) Verilmesi + + +
16. İhbar Tazminatı + + -
17. Kıdem Tazminatı (GVK Md:25/7)
- Limit Dâhili (Her yıl için 1 aylık ücret) - + -
- Limiti Aşan Kısım (Limiti aşan ya da kanundaki şartları taşımayan ödeme kısmı bu ad altında verilse dahi bize göre kıdem tazminatı değildir; Prim niteliğindedir. ) + + +
18. Kasa Tazminatı + + -
19. Diğer Yardımlar
- Ayın Olarak Yapılan (Aynî) Yardımlar (Yardımın bilfiil ayın verilmesi halinde) + + -
- Nakdî Yardımlar (Miktarı ayın olarak tarif edilmekle birlikte ayın yerine fiilen nakit verildiği durumlar da buraya girer.) + + +

(*) Fiilen ayın olarak verilen yardımlar damga vergisi kesintisine tabi değildir.
(**) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilmelidir. 
(***) İşletmelerinde, çıraklık eğitimi merkezleri ve beceri eğitimi yaptıran meslek, teknik lise müdürlükleri ve yüksek öğretim kurumu tarafından sözleşme düzenlenmiş olan aday çırak, çırak ve öğrencileri istihdam eden işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumu’na herhangi bir bildirimde bulunmayacaklardır. Bu durumda olanların sigortalılığı Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü, öğrencisi olduğu Meslek ve Teknik Lise Müdürlüğü ve yüksek öğretim kurumu tarafından sağlanacaktır. 
(****)  İşverenleri tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalılarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarı, prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır. Aşan kısım prime tabi olacaktır.