English

Sigortalılara verilecek olan analık raporlarında onay şartı kaldırıldı.

Sirküler No:1454

01.10.2013 tarih ve 28782 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ  YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile

12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki aşağıda koyu yazılan cümle eklenmiştir.

Sigortalılara Verilecek Olan İstirahatlar.

Madde 39 – (1) İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.

Yapılan bu düzenleme 01.10.2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş olup, Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen analık istirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık kuruluşlarınca onaylanması durumunda geçerli olması kuralına son verilmiştir. Bu durumda kurumla sözleşmesi olmayan sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen analık istirahat raporlarının kurumla sözleşmesi olan sağlık hizmet sunucularınca onaylanıp onaylanmadığına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneğinin Kurumca ödenmesi gerekecektir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…