English

Serbest bölgelerde yer alan sabit kıymetlerin satışı ve serbest bölgede faaliyet gösteren şirketin aldığı destek hakkında

Sirküler No:1446

1-) SERBEST BÖLGELERDE YER ALAN BİNA, MAKİNE TESİS VE DEMİRBAŞIN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN SERBEST BÖLGE KAZANÇ İSTİSNASINA DAHİL EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a)  bendinde de serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

Aynı konu ile ilgili 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan şirketlere ait  makine tesis ve demirbaşların satışından elde edilecek kazançların, bölgede yürütülen faaliyetlerden elde edilmiş bir kazanç unsuru olarak kabul edilerek, kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkündür. Ancak, satışa konu edilen iktisadi kıymetlerin faaliyet ruhsatında yer alan üretim faaliyetinde bulunmak üzere bölgeye getirildiğinin ilgili makamdan alınacak bir yazı ile tevsik edilmesi gerekir. Şirketlerce satışa konu edilen makine, tesisat ve demirbaşlardan üretim faaliyeti konusu ile ilgili olmayanlar ile bina satışından elde edilen kazançların ise bu istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Ayrıca, şirket aktifinde kayıtlı olan ve serbest bölgedeki üretim faaliyetinde kullanılan binanın satılmasından elde edilecek kazancın %75’lik kısmı, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan şartların sağlanması halinde kurumlar vergisinden istisna tutulması mümkündür.

2-) SERBEST BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETİN ALMIŞ OLDUĞU MAKİNE VE TEÇHİZAT DESTEĞİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDAN FAYDALANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.3. Serbest bölgelerde uygulanan kurumlar vergisi istisnası” başlıklı bölümünde söz konusu kurumlar vergisi istisnasının uygulanmasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup “5.12.3.3. İstisna kazanç

tutarının tespiti” başlıklı bölümünde;

“ ……… Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde olduğu gibi serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflere, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından Ar-Ge projelerine ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları,kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.”  açıklamalarına yer verilmiştir.

Serbest Bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan şirketlere kalkınma ajansları tarafından sağlanan makine alımına ilişkin destek, üretim faaliyeti dışında elde edilen bir kazanç niteliği taşıdığından, serbest bölgelerde uygulanan kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından söz konusu hibe tutarlarının ilgili dönemin kurum kazançlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF ortamında görüntülemek için tıklayınız…