English

Mükellef bilgileri bildirimi

Gelişen teknoloji süreci içerisinde tüm bilgiler elektronik sistem içerisine toplanırken vergi mükelleflerine ait yine bazı bilgilerinde bu sisteme dahil edilme zorunluluğu getirilmiştir. Bildirimde hangi bilgilerin verileceği Maliye Bakanlığınca yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlendi.

Tebliğle getirilen bildirim zorunluluğuna ait yükümlülükler şöyledir.

1-) Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;

a-)  Kurumlar vergisi,

b-) Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri vermek zorundadırlar.

2-) Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3-) Faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan mükellefler, Mükellef Bilgileri Bildiriminin “Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat” alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini dolduracaklardır.

4-) Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak dolduracaklardır. Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalara www.gib.gov.tr adresinden de ulaşılabilecektir.

5-) Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir.

Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00’e kadar tamamlanması gerekmektedir.

6-) Mükellef Bilgileri Bildiriminin düzenlenmesi ve onaylanmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

– Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa, mükellefe ilişkin bilgiler bildirimin hem diğer alanlarına hem de bildirimi düzenleyen kısmına,

– Serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,

– 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,

yazılacaktır.

7-) Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

8-) Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

MÜKELLEFLERİN BİLDİRİM SÜRECİNDE ZORLUK YAŞAMAMALARI İÇİN İŞYERLERİNE AİT ADRES BİLGİLERİ İLE ADRES NUMARALARINI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ NÜN https://adres.nvi.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN, BELEDİYELERDEN, İL / İLÇE ÖZEL İDARELERİNDEN VEYA BAĞLI OLUNAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ÖĞRENMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BUNUNLA BİRLİKTE, SÖZ KONUSU BİLDİRİMİN VERİLECEĞİ SON GÜN OLAN 31.05.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLDİRİM VEREMEYEN MÜKELLEFLERE CEZALI YAPTIRIM UYGULANACAĞINDAN, BULUNDUĞU MAHALDE HENÜZ NUMARALAMA İŞLEMİ YAPILMAMIŞ VEYA ADRES NUMARASI TESPİT EDİLEMEYEN İŞYERLERİ İÇİN BİR AN ÖNCE BELEDİYE / İL-İLÇE ÖZEL İDARELERİNE BAŞVURU YAPILARAK ULUSAL ADRES VERİ TABANINA UYGUN ADRES BİLGİLERİ İLE ADRES NUMARALARININ TESPİT EDİLMESİNİN SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ HATIRLATIRIZ.

Şerif ARI

Yeminli Mali Müşavir