English

Yıllık izin defteri

İşyerlerinde yıllık izinlerin genelde yaz aylarında kullanıldığı yaygın bir uygulamadır. İzin kullananların YILLIK İZİN DEFTERİNE kaydı ve imzasının alınması İş Kanunu hükümlerindendir. Bu konuyu hatırlatmak maksadıyla İş Kanununun yıllık izinle iligli hükümlerinin özetini sunuyorum.

İş Kanununun 53’üncü maddesinde düzenlenen yıllık izne hak kazanabilmek için;

1. İşçinin, İş Kanununun 1’inci maddesi kapsamına giren bir işyerinde çalışıyor olması,

2. Çalışılan işin sürekli iş olması,

3. İşçinin, işe başladığı tarihten itibaren (deneme süresi de dahil)  en az bir yıl çalışması,

4. Bir yıllık çalışma süresinin aynı işverenin işyerlerinde geçmiş olması, gerekmektedir.

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlarda yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanırlar.

Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi:

a-) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b-) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c-) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden  az olamaz. 

Ancak, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha fazla yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin yirmi günden az olmamalıdır.

Yıllık ücretli iznin bölünmemesi, tamamının bir defada kullandırılması gerekir. Ancak, taraflar anlaşarak izin süresini, bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en fazla üçe bölebilir.

İzin sürelerinin belirlenmesinde, işçinin izne hak kazandığı tarihteki kıdemi dikkate alınmalıdır. İşçinin kullandığı izin, kullandığı hizmet yılında hak ettiği izin değil, daha önceki hizmet yılında hak ettiği yıllık ücretli izindir.

Çalışanların yıllık ücretli izinlerini izin olarak kullanması şarttır. İznin paraya çevrilmesi ve işçinin izin ücretini alarak işyerinde çalışmaya devam etmesi (tarafların rızası olsa bile) İş Kanununa göre söz konusu olamaz. Ancak işçi işten ayrıldığında izin parası nakit olarak bordroda gösterilerek kendisine ödeme yapılabilir.

İşçinin hak kazandığı yıllık ücretli iznini kullandığının ispatı işverene aittir. Bu sebeple, İş Kanununun 56’ıncı maddesi ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 20’nci maddesi uyarınca, ÜCRETLİ İZİN DEFTERİNİN tutulması gerekmektedirDavalık olaylarda 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ekindeki izin defterinde izne çıkanların bilgileri ve imzası istenilmektedir. Eğer izin defteri yoksa veya izne çıkan tarafından izin defteri imzalanmamışsa veya izni kullanıldığına dair kayıtlayıcı diğer belgelerle ispat edilemiyorsa o kişi izin kullanmamış sayılmakta ve ücreti işverene ödettirilmektedir. Ayrıca idari para cezası da söz konusudur. 

Yukarıdaki açıklamalar gereği izin kullanan çalışanların izin defterlerine kayıt edilerek imzasının alınmasını önemle hatırlatırız.  

Şerif ARI

Yeminli Mali Müşavir