English

Sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri, kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları

Sirküler No: 1442

1-  İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. 

2- KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 24.07.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.   

Kadın Çalışanların Gece Postasında Çalıştırılma Süresi: 

Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. 

İşyerine Ulaşım:

Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

Sağlık Gözetimi: 

Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alınmalıdır.

Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı: 

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. 

Yukarıdaki yönetmelikler yayımları tarihlerde yürürlüğü girmiş bulunmaktadırlar. İşveren ve yetkililerinin yönetmeliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…