English

2014

Sirküler Arşivi (PDF)

Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
03.01.2014149001.01.2014 tarihinden itibaren asgari ücret artırıldı,
01.0.12014 tarihinden itibaren gelir vergisi matrah dilimleri artırıldı,
2014 yılında uygulanacak sakatlık indirimi tutarları.
06.01.2014149101.01.2014 tarihinden itibaren sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı
07.01.201414922014 yılı için geçerli asgari geçim indirimi,
Vergiden istisna yemek ücreti tutarı,
Kıdem tazminatı tavanı.
07.01.2014149331.12.2013 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
08.01.20141494Fatura kesme sınırı aynı kalmıştır,
Gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin tutar,
Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı,
Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı,
Vergi kesintisi ve istisna uygulamasına tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iradlarına ilişkin beyanname verme sınırı.
09.01.20141495Damga Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler.
09.01.20141496İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade edilebilecek KDV'nin alt sınırı 17.700,- TL’ye yükseltilmiştir.
09.01.201414972014 yılında vergiden müstesna olarak ödenebilecek yurt içi ve yurt dışı harcırah gündelikleri
09.01.20141498Veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri artırılmıştır.
09.01.20141499Motorlu Taşıt Vergileri 2014 yılında aşağıdaki tarifeye göre tahsil edilecektir.
10.01.20141500Türk Ticaret Kanunu’na göre 2014 yılında yapılması gerekenler.
10.01.201415012014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri.
13.01.20141502Anonim şirketlerde pay senedi bastırılması
13.01.20141503Binek otomobiller, cep telefonları, alkollü içki ve sigarada özel tüketim vergisi artırılmıştır,
Cep telefonu sim kartları için tahakkuk edecek özel iletişim vergisi tutarı artırılmıştır.
15.01.20141504Vergiden müstesna çocuk zammı tutarları 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi,
SGK emzirme ödeneği ve cenaze yardımı tutarı artırıldı.
15.01.20141505Fazla saatlerde çalışmada işçinin onayının alınması,
İşyerinde özürlü teşvikinden yararlandırılan özürlülerin kuruma ocak ayında yeniden bildirilmesi,
SGK ilişiksizlik belgesi verilmesi hususunda değişiklikler
20.01.20141506Türkiye’ de ve yurt dışında mukim gerçek ve tüzel kişilerin alacakları mukimlik belgesi
23.01.20141507Gümrük mevzuatı açısından bazı hususları hatırlatmak istiyoruz.
29.01.20141508Bursa’da merkezi kayıt sistemine (MERSİS) geçilmiştir.
03.02.201415094857 Sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında 2014 yılı denetlenecek sektörler
04.02.20141510İşçi alacaklarının haczedilmesi
05.02.20141511Kısmi süreli (part-time) çalışanların sigortalılığı
06.02.20141512İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
12.02.20141513Ekim Kasım Aralık 2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı
14.02.20141514Payları borsada işlem gören şirketlerin kar payı ve kar payı avansı dağıtımı
17.02.20141515Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler hakkında özel durum açıklaması yapılması
26.02.20141516Kayıtlı elektronik posta KEP kullanma zorunluluğu
06.03.201415172013 Yılında elde edilen kira, ücret ve menkul sermaye iradının beyanı
10.03.20141518Elektronik tebligat
11.03.20141519Sosyal Güvenlik Kurumu asgari işçilik oranlarında değişiklik
12.03.20141520Şirketlerde 1. temettü (kar payı) dağıtılması mecburidir
13.03.20141521Ticaret unvanını belirlerken dikkat edilmesi gerekenler
14.03.20141522Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır
26.03.20141523 No.lu Sirküler Eki TabloYukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda fatura, fatura yerine geçen belgeler karşılığında ve tahakkuku yapılan bazı ödemelerin kurumlar vergisi kesintisi ve sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatına tabi olup olmadıklarının gösteren tablo.
(Maliye Bakanlığı’nın özelgelerinden faydalanılmıştır.)
25.03.20141523Dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler
26.03.20141524Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı
31.03.20141525SGK açısından işyerinin devri, intikali ve nakli
01.04.20141526Yabancı uyruklu çalışanların işe başlama tarihinin tespiti
02.04.20141527TTK geçici 7 nci mad. istinaden şirket ortaklarının sigortalılıklarının sonlandırılması
03.04.20141528E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar
03.04.20141529Aylık sigorta primindeki %5 indirimin bir yıl kaybedilmesi
07.04.20141530Engelli işçi sigorta prim desteğinde değişik
14.04.20141531Kıdem tazminatı ve karşılığı ile ilgili özellikli durumlar
14.04.20141531Kıdem tazminatı ve karşılığı ile ilgili özellikli durumlar
15.04.20141532Ortağın şirkete borçlanma yasağı
24.04.20141533Tapuda konut olarak kayıtlı taşınmazlar işyeri olarak kullanılıyorsa satışında KDV uygulaması
25.04.201415342014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı
25.04.20141535Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı
28.04.20141536Çalışan temsilcileri seçtiniz mi?
28.04.20141537Yıllık işletme cetvellerinin nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerekiyor
29.04.20141538Yeni gelir vergisi tasarısına göre gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışında istisna uygulaması
02.05.20141539Özel tüketim vergisine tabi malların ithalatında gümrükte teminat verilmesi ile birlikte vergi dairesinde de ötv mükellefiyetinin tesisi gerekir.
05.05.20141540Ücret niteliğindeki giderler için “gider pusulası” düzenlenemez
09.05.20141541İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarında değişiklik.
12.05.2014154215 YIL VE 3.600 GÜNÜ TAMAMLAYANLARIN KIDEM TAZMİNATI ALMALARI HALİNDE EMEKLİ AYLIĞINDA DÜŞME OLMAZ
13.05.20141543İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
14.05.20141544Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ve veraset ve İntikal vergilerinin 1 inci taksitlerinin mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekir.
16.05.20141545Vergi levhalarının mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması gerekir
20.05.20141546Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının faaliyetleri ile ilgili bilgilerin mayıs ayı sonuna kadar bildirilmesi gerekir
21.05.20141547Mükellef bilgileri bildiriminin Mayıs ayı sonuna kadar verilmesi gerekir
22.05.20141548Verilen vekaletnamelerin ve teminat mektuplarının takibi gerekir.
23.05.20141549İşe iade davası sonunda işe başlatılmayan sigortalıların işten ayrılış bildirgesinin kuruma verilme süresi
26.05.20141550Özel tüketim vergisinde tevkifat uygulaması
27.05.20141551Yurt dışında bulunanların genel sağlık sigortalılığının sonlandırılması
10.06.201415522013 yılı yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılması unutulmamalıdır.
11.06.20141553Haziran ayı sonuna kadar şirket esas sözleşmelerinin TTK ile uyumlu hale getirilmesi unutulmamalıdır
12.06.20141554Katma Değer Vergisi genel uygulama tebliği ile ilgili sirküler yayımlandı
23.06.2014155540’NCI YIL
03.07.20141556Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı vergi usul kanunu genel tebliği (sıra no: 431)’ nin yürürlük tarihi değiştirilmiştir

07.07.20141557Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri
08.07.20141558ARGE merkezlerinde istihdam edilecek tam zaman eşdeğer ARGE personel sayısı 30’a düşürüldü
09.07.20141559Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği
09.07.20141560Mali tatil hatırlatması.
10.07.20141561Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı
11.07.20141562İş kazası ve meslek hastalıkları vakalarının soruşturulması
14.07.20141563İmal edilmeyen ürünler dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine de olsa ihraç kayıtlı teslim edilemeyecektir.
21.07.20141564Muhtasar beyannameye 301-302-303 kodları eklendi
22.07.201415652014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı
05.08.20141566
08.08.20141567
11.08.20141568Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kayıt süresinde değişiklik yapılmıştır
19.08.20141569Aylık bağlandıktan sonra yurtdışında çalışanların aylıklarının kesilip kesilmeyeceği
20.08.20141570İşten ayrılış bildirgesi düzenlenen sigortalılar için genel sağlık sigortası bilgilendirme yazısı verilmesi
02.09.20141571İşyeri bildirgesinin e-sigorta kanalıyla kuruma gönderilmesi
03.09.20141572Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması usul ve esasları
04.09.20141573Anlaşmasız sağlık tesislerince düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaması
05.09.20141574Yıllık ücretli izinle ilgili özellik arz eden hususlar
15.09.20141575Amme alacaklarının tahsilinde torba yasa ile yapılan düzenlemeler
16.09.20141576Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarla ilgili torba yasa ile yapılan düzenlemeler
17.09.20141577Torba yasa ile Türk Ticaret Kanununa getirilen yenilikler
18.09.201415786552 sayılı torba kanun uyarınca SGK alacaklarının tahsili ile yapılan düzenlemeler
19.09.201415796552 Sayılı torba kanun uyarınca asıl ve alt işverenler için getirilen yeni düzenlemeler
22.09.201415806552 Sayılı torba kanun uyarınca ev hizmetlerinde çalışanlar için yeni düzenlemeler
23.09.201415816552 sayılı torba kanun uyarınca 4/b kapsamında ilgili odalara tescilli olupta, sigorta primleri iptal edilenlerin durumları
24.09.201415826552 Sayılı torba kanun uyarınca yer altı işlerinde çalışanlar için getirilen yeni düzenlemeler
26.09.201415836552 Sayılı torba kanunla SGK’daki diğer önemli değişiklikler
29.09.20141584Yurtdışı pazarlara girişte zorunlu olarak aranan belgeler destek kapsamına alındı
30.09.201415852015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi
01.10.201415866552 sayılı kanuna göre SGK alacaklarının yapılandırılması
01.10.20141587Tüketici kanunu ile getirilen yenilikler
02.10.201415886552 sayılı torba kanun uyarınca G.S.S. tescili yapılmış olup gelir tespiti yaptırmayanları için yeni düzenlemeler
13.10.2014158930.09.2014 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
15.10.20141590SGK AR-GE teşvikinde beş yıl uygulanma şartı kalktı
12.11.20141591Şirketlerde temsil yetkisi iç yönerge
13.11.20141592Torba yasa uyarınca SGK’na işe giriş ve işten ayrılışları bildirilmeyen şirket ortaklarının durumları
18.11.201415932014 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı
19.11.20141594Elektrik piyasasında lisans sahibi tüzel kişilerin 28 kasım 2014 tarihine kadar kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) almaları gerekmektedir.
20.11.20141595ÜCRET ÖDEME ZAMANI VE ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRETLER İÇİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ
21.11.201415966552 sayılı torba kanun uyarınca yurtdışında bulunan türk vatandaşları için getirilen yeni düzenlemeler.
21.11.20141597E-Defter uygulamasına geçiş süreci ile ilgili hatırlatma
24.11.20141598Kıdem tazminatının gider yazılması gereken dönemler
25.11.20141599Torba kanunla 4/1-(a) (ücretle çalışanlar) sigortalılarına ilişkin tahsis uygulamalarında yapılan değişiklikler
02.12.20141600Yeni gayrimenkul alınması, satılması veya gayrimenkullerin niteliğinin değişmesi nedeniyle emlak vergisi bildiriminin yapılması unutulmamalıdır
03.12.20141601Torba yasadaki vergi, sgk ve diğer kurum ve kuruluşlara olan borçlarda başvuru ve ilk taksit ödemelerinde süre uzatıldı
04.12.201416022014 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması unutulmamalıdır
05.12.20141603E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için gelir idaresi başkanlığının duyurusu
05.12.20141604Yasal defterlerin noter tasdikleri
09.12.20141605Bitim işleri defteri tutulması ve tasdik zorunluluğu
10.12.201416062013 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yıllık olarak talep edilecek iade tutarının en son kasım 2014 dönemi kdv beyannamesiyle talep edilmesi gerekir
12.12.20141607
15.12.20141608Perakende satış fişleri gider belgesi olarak kabul edilebilir mi?
29.12.20141609 REVİZE1609 Revize -Anonim şirket kurulmasındaki avantajlar
16.12.20141609Anonim şirket kurulmasındaki avantajlar
17.12.20141610Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri
18.12.20141611Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yeniden belirlenmiştir
19.12.20141612Torba yasayla iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan değişiklikler.
22.12.201416136552 Torba yasa uyarınca yurtdışı borçlanması ile ilgili önemli değişiklikler
23.12.20141614İşverenlerin ibraname düzenleme usul ve esasları
23.12.20141614İşverenlerin ibraname düzenleme usul ve esasları
29.12.20141615Torba yasadaki değişiklikler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve SGK genelgesi yayınlandı
30.12.20141616Torba yasadaki kurum alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin sürenin uzatılmasına dair SGK’nın duyurusu
02.10.2014KURBAN BAYRAMI 2014Kurban Bayramı Tebriki
02.10.2014KURBAN BAYRAMI 2014Kurban Bayramı Tebriki
25.07.2014RAMAZAN BAYRAMI 2013Ramazan Bayramı Tebriki
30.12.2014YILBAŞI 2014Yılbaşı Tebriki