English

2015

Sirküler Arşivi (PDF)

Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
05.01.2015161701.01.2015 Asgari ücret, gelir vergisi, sakatlık indirimi artırıldı
06.01.201516182015 yılı asgari geçim indirimi, vergiden istisna yemek ücreti tutarı, kıdem tazminatı tavanı yükseltildi
07.01.2015161901.01.2015 tarihinden itibaren sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı
07.01.2015162031.12.2014 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
09.01.201516211621-Damga vergisi kanunu’nda yapılan değişiklikler
09.01.20151622Çeşitli konular hakkında özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir
12.01.20151623Fazla saatler çalışma, özürlü teşviki, vergiden müstesna çocuk zammı
13.01.20151624İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade edilebilecek KDV’ nin alt sınır 19.500,- TL’ ye yükseltilmiştir
13.01.201516252015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri
14.01.20151626Motorlu taşıt vergileri 2015 yılında aşağıdaki tarifeye göre tahsil edilecektir
15.01.20151627Veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri artırılmıştır
16.01.20151628Alkollü içki ve sigara’ da özel tüketim vergisi artırılmıştır, cep telefonu sim kartları için tahakkuk edecek özel iletişim vergisi tutarı artırılmıştır.
16.01.201516296098 sayılı borçlar kanununa göre ölen işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödenmesi
19.01.20151630Kıdem tazminatı tavanı üzerinde yapılan ödemelerin gider yazılması
20.01.20151631Vakıflara 2015 yılı içerisinde vergi muafiyeti tanınması şartları
21.01.20151632Torba yasadaki doğum borçlanması (evlat edinenler ile kısa vade sigorta kollarına prim ödeyenler dahil)
03.02.20151633Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır
09.02.20151634Mahkemenin işe iade kararından sonra işçinin işe başlatılmaması durumunda yapılması gereken işlemler.
17.02.20151635Muhtasar beyannamelerde ve katma değer vergisi beyannamesinde değişiklik yapılmıştır.
24.02.20151636Ocak 2015 dönemine ait muhtasar, katma değer ve damga vergisi beyanname verme süreleri uzatıldı
25.02.20151637Engelli sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine yönelik uygulanan sigorta primi teşviki uygulamasında değişiklik
02.03.20151638Gayrifaal olan şirketlerin ortaklarının emekli maaşından kesilen sosyal güvenlik destek priminin (SGDP) iade alınması
02.03.20151639Prim teşviklerinden yersiz yararlanılan dönemlerin e-bildirge ekranında görüntülenmesi
05.03.201516402014 yılında elde edilen kira, ücret ve menkul sermaye iradının beyanı
12.03.20151641Engelli çalıştırma zorunluluğu ve SGK teşviki
18.03.20151642Türk Ticaret Kanunu’na göre mart ayında yapılması gerekenler
23.03.20151643İhraç kayıtlı teslimlerde DİİB kapsamındaki alımlara isabet eden KDV’nin iade tutarından düşülmesi gerekmektedir
23.03.20151644Şubat ayı içinde işyerinin veya sigortalının nakli
24.03.20151645Şubat dönemine ait muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri, katma değer vergisi beyannameleri, 2014 takvim yılı yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 2015 / şubat dönemine ait Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatılmıştır
24.03.20151646İade edilecek KDV hesaplanırken önceki dönemlerden yüklenim yapılabilmesi için nasıl bir yol izlenmeli
25.03.20151647Gerçek kişi ve şirket ortaklarının prime esas kazanç beyanlarında (BAĞ-KUR) dikkat etmeleri gereken hususlar
26.03.20151648Şirketten personele verilen borç paralar için yapılması gerekenler
30.03.20151649Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler
02.04.20151650Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı
02.04.20151651Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle kuruma verilemeyen sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresi uzatıldı
03.04.20151652Kıdem tazminatı ve hesaplaması ile ilgili özellik arz eden hususlar
03.04.20151653Bilânço ve Gelir Tablosu Dipnotları
07.04.20151654Genel sağlık sigortası gelir tespiti, yapılandırma ve ödemesinde süre uzatımı
10.04.20151655Bazı ürünlerin ithalatında kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı %0 sıfır olarak tespit edildi
13.04.20151656Kurumlar vergisi kanunu hükümlerine göre kimler ilişkili kişidir
14.04.20151657Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı konular
14.04.20151658Ocak 2015 ayına ait e-defter beratları nisan ayı sonuna kadar gönderilmelidir
15.04.20151659Kurumların yurt dışı şubelerinden elde ettikleri kazançların mali tablolara yansıması ve kurumlar vergisi beyannamesinde bildirimi
16.04.20151660Özel tüketim vergisi kanununa ekli (ı) sayılı listede yer alan bazı mallarda tevkifat uygulaması
17.04.20151661Ev hizmetlerinde çalışanlara tazminat
20.04.2015166231.03.2015 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
21.04.20151663Kar dağıtım tablosu düzenlenmesine ilişkin hadler
22.04.20151664Yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği uygulama sürelerinde değişiklik
22.04.20151665Muhtasar, katma değer ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır
24.04.20151666Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
27.04.201516672015 yılı birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme yapılmayacaktır.
28.04.20151668Geçmişe yönelik mükellefiyet tesislerinde özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir.
29.04.20151669Ev hizmetlerinde çalışanların gelir vergisi kanunu ve damga vergisi kanunu karşısındaki durumu
30.04.20151670Çeyiz, konut ve doğum yardımı devlet katkısı
30.04.2015167130 Nisan 2015 günü sonuna kadar tamamlanması gereken “e-defterlerin oluşturulması ve imzalanması” işlemlerinin yerine getirilme süresi uzatıldı
04.05.20151672Devamlı işyeri sigortalılar ile yapılan ihale konusu işlerde teşvik uygulaması
05.05.2015167318 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlar için yeni işkur teşviki.
06.05.20151674Kaynak kullanımı destekleme fonu ile ilgili hatırlatma
06.05.20151675Nakit sermaye artırımlarında vergi teşviği
07.05.20151676Asgari geçim indirimi, mazeret izni, yer altı çalışanlarının çalışma saatleri ve 4/b (bağımsız çalışanlar) çalışanlarından kesilen SGDP oranında değişiklikler
07.05.201516776645 S.K. ile iş sağlığı ve güvenliği kanunundaki değişiklikler
08.05.201516786645 sayılı kanunla yapılan diğer değişiklikler
11.05.20151679Transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanması gerekir
01.09.20151680Revize Muhtasar beyannamedeki kişi sayısı ile SGK tahakkuk fişlerindeki kişi sayıları aynı olmalıdır.
13.05.20151681Vergi levhalarının mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması gerekir
14.05.20151682Elektrik üretimi lisans harçlarının mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir
14.05.201516832015/ı. Geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatılmıştır
15.05.20151684Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının faaliyetleri ile ilgili bilgilerin mayıs ayı sonuna kadar bildirilmesi gerekir
20.05.20151685Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ve veraset ve intikal vergilerinin 1 inci taksitlerinin mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekir.
21.05.20151686E-defter ve e-fatura kullanımı hakkındaki 421 sıra numaralı VUK genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır
22.05.20151687Sonradan beyan edilen, tarh edilen ve ödenen KDV ve sorumlu sıfatıyla ödenen KDV ile ÖTV’ nin indirilememesi
25.05.20151688Çalıştırma yaşı ve çocukların çalıştırma yasağı
26.05.201516895510/4(B) (Bağ-Kurlu) kapsamında olanların prim borçlarının dondurulması
27.05.20151690Ücret ödeme şekillerinde aylık, maktu, gündelik, saat ücreti, parça başına ücret vb. yaşanan sorunlar
28.05.201516911691-Oturma izni almış yabancılar ile yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası idari para cezası
29.05.201516925510 4B bağımsız çalışanlar kapsamında çalışanların prime esas kazanç beyanlarında değişiklik
01.06.20151693Çalışanlara toplu taşıma kartı verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin SGK ve vergi karşısındaki durumu
02.06.20151694Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasına tabi olacak.
03.06.20151695Ev hizmetlerinde sigortalı sayılanlar ve sigortalı sayılmayanlar
04.06.20151696Asıl ve alt işverenlerin (taşeronların) sigorta prim teşviklerini 1 yıl süre ile kaybetmesi
05.06.201516976645 sayılı kanun ile 4/B Bağ-Kur’lu gelen erken emeklilik formülü


23.06.20151698Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı
24.06.20151699Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği
29.06.201517002014 yılında kullanılan yevmiye defterinin haziran 2015 ayı sonuna kadar kapanış onayının yaptırılması gerekir
02.07.20151701Nakit sermaye artırımlarında vergi indirimi uygulaması 01 temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giriyor
03.07.20151702Elektronik ticarette sözleşme ve belge düzeni
06.07.20151703Çalışan annelere evde çocuk bakım desteği
09.07.20151704 RevizeRevize - Mali tatil hatırlatması
07.07.20151704Mali tatil hatırlatması
08.07.2015170501.07.2015 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı değişti. Çocuk yardımı.
09.07.20151706Sponsorluk harcamaları
10.07.20151707Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin düzenlemeler
13.07.20151708Sigorta prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanmada değişiklik.
14.07.20151709İşyeri bildirgesinin e-sigorta kanalıyla kuruma gönderilmesi
20.07.20151710Adalet bakanlığında 29 Haziran 2015 tarihi itibariyle e- tebligat uygulamasına geçilmiştir
21.07.20151711Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilecektir
22.07.20151712Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılığı
29.07.20151713Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması
31.07.20151714Sosyal güvenlik kurumu çeşitli iş kollarına ait asgari işçilik oranları listesinde değişiklik yapıldı
05.08.20151715
06.08.20151716
25.08.20151717Kullandırılmayan yıllık izinler için yapılması gerekenler
02.09.2015171815 yıl 3600 günle yargıtay kararları doğrultusunda ödenecek kıdem tazminatı şartları
03.09.201517196111 sayılı kanunla 4447/10.uncu geçici maddesi kapsamında çalışanlara fiilen çalışılmayan istirahat süreleri ücretlerinin ödenmesi
04.09.2015172001.09.2015 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı değişti
15.09.20151721İş kazası ve meslek hastalığının kuruma bildirilmesi.
15.09.20151722Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
17.09.20151723Ağustos 2015 dönemi aylık prim ve hizmet belgesi verilme süresi uzatıldı.
22.09.20151724-1
22.09.20151724Fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılarla ilgili yapılacak bildirimler.
23.09.20151725Genel sağlık sigortası gelir tespiti, yapılandırma ve ödemesinde süre uzatımı son tarihleri
28.09.20151726İşveren tarafından ödenecek geçici iş göremezlik ödenekleri tutarı kurumla anlaşma yapılarak cari ay prim borcuna mahsup edilebilir
29.09.20151727TRT payı hesabı değişti
05.10.2015172801.01.2016 tarihinden itibaren E-fatura ve E-defter zorunluluğu getirilen mükellefler.
05.10.20151729Eylül ayında ödenmesi gereken prim ve diğer ödeme yükümlülüklerinde süre uzatımı.
06.10.20151730Güncel SGK teşvikleri
07.10.20151731İkale (bozma) sözleşmesinin iş, vergi ve sosyal güvenlik kanunu açısından değerlendirilmesi
19.10.20151732İş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitimi programı kapsamında çalışanlara yapılan ek ödemeler
20.10.20151733E-Defter uygulama kılavuzu güncellendi
21.10.20151734Yargıtay kararı doğrultusunda yıllık ücretli izin sürelerinde bölünmezlik istisnası
26.10.20151735Genel sağlık sigortası kapsamında kuruma borçu olan herkes 31.12.2015 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecektir
27.10.20151736Raporluya kurum tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
28.10.20151737Enerji piyasası düzenleme kurulu 2016 yılında uygulanacak iletim ek ücretini belirledi
30.10.20151738Anonim şirket ortaklarına ait hisse devirleri için düzenlenen yönetim kurulu kararlarında damga vergisi
02.11.20151739Vergi daireleri tebligatları 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapacak. Mükelleflerce bilinmesi ve yapılması gerekenler neler?
03.11.2015174001.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması gerekiyor
04.11.2015174130.09.2015 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
05.11.20151742Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortaklarının emekli maaşından %10 sosyal güvenlik destek primi kesilmesi
10.11.20151743Yeni gayrimenkul alınması, satılması veya gayrimenkullerin niteliğinin değişmesi nedeniyle emlak vergisi bildiriminin yapılması unutulmamalıdır.
11.11.201517442015 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı
12.11.20151745Emlak vergisi ile veraset ve intikal vergisi taksitlerinin kasım/2015 ayı içerisinde ödenmesi gerekir.
13.11.201517462015 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması unutulmamalıdır
16.11.20151747Doğal gaz piyasasında dağıtım, depolama, iletim, CNG ve ithalat konusunda faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2015 yılı kaynak saptama çizelgelerini EPDK’ ya sunmaları gerekmektedir
16.11.20151747Doğal gaz piyasasında dağıtım, depolama, iletim, CNG ve ithalat konusunda faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2015 yılı kaynak saptama çizelgelerini EPDK’ ya sunmaları gerekmektedir
17.11.20151748E-Faturalarda kullanılması gereken UBL kodları
18.11.20151749Prime esas kazanca tabi olmayan günlük yemek (nakit) yardımı tutarında değişiklik
23.11.20151750Oltalama (PHISHING) yöntemi ile yapılan dolandırıcılıklar
30.11.20151751Kayıt dışı istihdam ile mücadele (sigortasız işçi çalıştırma)
02.12.201517522014 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yıllık olarak talep edilecek iade tutarının en son kasım 2015 dönemi KDV beyannamesiyle talep edilmesi gerekir.
03.12.20151753Karın elde edildiği dönemler itibariyle kar dağıtımlarından kaynaklanan tevkifatlar
04.12.20151754Yasal defterlerin noter tasdikleri
21.12.20151755Sigortalı işe giriş bildirgesi verilen işçinin işe başlamaması durumunda yapılması gereken işlemler
23.12.20151756Alt (taşeron) işveren tarafından asıl işverene fatura edilen kıdem veya ihbar tazminatı tutarında KDV tevkifatı
24.12.20151757Asıl - alt işverenin sorumlulukları ve alt işverenlerin sgk işyeri sicil numarası alması ile ilgili özellik arz eden hususlar.
28.12.20151758Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanma mecburiyetinin başlama tarihi
29.12.20151759İhracat işlemlerinde e-fatura uygulaması başlangıcı 01 0cak 2017 tarihi olarak değiştirilmiştir
29.12.20151760E-tebigat başvuru süresi 01.04.2016 tarihine kadar ertelenmiştir
30.12.20151761Gelir vergisi matrah dilimleri, engelli indirimi tutarları, yemek ücreti, fazla saatlerde çalışmada işçinin onayının alınması
22.09.2015KURBAN BAYRAMI 2015Kurban Bayramı Tebriki
15.07.2015RAMAZAN BAYRAMI 2015RAMAZAN BAYRAMI TEBRİKİ
31.12.2015YILBAŞI 2015Yılbaşı 2015