English

2016

Sirküler Arşivi (PDF)

Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
Sirküler TarihiSirküler NoSirkülerin Konusu
06.04.20161825
19.07.20161880
25.10.20161933
04.01.2016176201.01.2016 tarihinden itibaren asgari ücret, sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı, asgari geçim indirimi.
13.12.2016197401.01.2017 Tarihi İtibariyle E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
05.10.2016191901.01.2017 tarihinden itibaren e-fatura ve e-defter zorunluluğu getirilen mükellefler.
28.12.2016198301.01.2017 Tarihinden İtibaren Gelir Vergisi Matrah Dilimleri Artırıldı
11.07.2016187301.07.2016 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı değişti
16.08.2016189606111 kanun numarasından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca e-bildirge ekranında kontrolü
20.04.201618381838-Sanayi sicil belgesine sahip imalatçılarda, imalatta kullanılan makine ve teçhizat alımına ilişkin kullanılan kredilerde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası
15.07.20161874 Revize1874-Mali tatil hatırlatması revize
18.07.201618791879-Motorlu taşıtlar vergisi 2’nci taksitinin temmuz /2016 ayı içerisinde ödenmesi gerekir
27.06.201618722014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 1 milyon tl ile 500 bin tl’ ye kadar olan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 01/07/2016 tarihinde başlıyor
19.04.201618362015 Aralık dönemine ait elektronik defter beratlarının silinmesini gerektiren durumlar hakkında duyuru
24.03.201618192015 takvim yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı
15.11.201619522015 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı
Yıllık Olarak Talep Edilecek İade Tutarının En Son Kasım 2016
Dönemi KDV Beyannamesiyle Talep Edilmesi Gerekir.
04.03.201618092015 yılında elde edilen kira, ücret ve menkul sermaye iradının beyanı
06.06.201618662015 yılında kullanılan yevmiye defterinin haziran 2016 ayı sonuna kadar kapanış onayının yaptırılması gerekir.
14.04.201618302016 yılı birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme
11.11.201619502016 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
15.07.201618782016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden
değerleme oranı
02.11.201619402016 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranı
07.01.201617682016 yılında ödenecek emlak vergileri yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde (%2,79) artırılarak hesaplanacaktır
06.01.201617652016 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı tutarları ile vergiden müstesna çocuk zammı ve kıdem tazminatı tutarında değişiklik
16.11.201619532016 Yılında Şüpheli Hale Gelen Alacaklar İçin Karşılık Ayrılması Unutulmamalıdır
13.01.201617742016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri
29.12.201619862017 Yılında Ödenecek Emlak Vergileri Yeniden Değerleme Oranı Nispetinde %3,83 Artırılarak Hesaplanacaktır
08.09.201619102017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat
Maliyet Bedelleri Belirlendi
30.12.201619902017 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri
21.04.2016184031.03.2016 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
05.01.201617634447 sayılı işsizlik sigortası kanununun geçici 10.uncu maddesindeki teşvik süresi 5 yıl daha uzatıldı
24.02.201618045510 4b bağımsız çalışanlar kapsamında çalışanların emekli ve yaşlılık aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi SGDP kesintisi ile ilgili kurumun basın açıklaması.
11.02.201617935510-4/(A) (ücretle çalışanlar) kapsamında ödenen primlerin 4/(B) (bağımsız çalışanlar) kapsamında ödenecek primlere mahsup edilmesi
18.02.201618005510/4(b) (bağımsız çalışanlar) kapsamında çalışan emeklilerin maaşından %10 kesilen SGDP (sosyal güvenlik destek primi) kesintisi kaldırıldı.
04.10.201619175746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında yayımlanan 4, 5 ve 6 seri no.lu genel tebliğlerle yapılan açıklamalar
23.08.201619006728 sayılı torba yasa ile Türk Ticaret Kanununun da yapılan değişiklikler
26.10.201619346736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı
24.08.201619016736 sayılı kanun kapsamında sosyal güvenlik kurumuna olan borçlara ilişkin düzenlemeler
21.09.201619166745 Sayılı Kanunla SGK Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler
03.05.20161847Aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından desteklenecek yeni bir SGK teşviki
20.07.20161881Altın bedellerinin SGK primine tabi tutulması
08.01.20161770Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin faydalı ömür listesine ilaveler yapılmıştır
02.08.20161887-ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞUAnonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu
11.11.20161949Anonim Şirketlerin Limited Şirketlerden Farkları Ve Avantajları
11.08.20161894-AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDIAr-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı
19.08.20161898AR-GE veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan ar-ge veya tasarım personelinin merkez ya da bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin ücretlerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi
04.03.20161808Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan vergi terkin oranlarında değişiklik
11.04.20161826Ar-Ge’de çalışanların ücretlerinde gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta prim desteği ve damga vergisi istisnası ile ilgili özellik arz eden hususlar
30.03.20161822Aralık -2015 dönemine ait elektronik defterlerin onayı
03.03.20161807Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanunda yapılan değişiklikler
22.08.20161899ARGE merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı değişmiştir
31.10.20161936Asgari geçim indirimi uygulamasında değişiklikler
15.02.20161797Asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartları
28.01.20161785Asgari ücret desteğinden yararlanılma şartları belli oldu.
10.03.20161813Asgari ücret destek tutarı ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili özellik arz eden hususlar
18.03.20161815Atik KDV’ sinin iade hesabındaki yeri
12.12.20161972Ay İçinde İşe Girenler İçin Asgari Geçim İndirimi Hesaplanması
20.09.20161915Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri İle İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin Uyumluluğu İle İlgili Kurum Duyurusu
17.08.20161897Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilmesi ve diğer hususlardaki değişiklikler
28.07.20161886Bağımsız denetçinin bir sonraki dönemde seçilmesi
22.03.20161817Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır
01.04.20161823Bağımsız denetime tabi şirketlerde genel kurullar
05.10.20161918Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik ile kredi kartları ile yapılan mal ve hizmet alımları ve nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinde değişiklik yapıldı.
29.08.20161903Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin (vergi barışı) kanunu ile ilgili bilgiler
07.11.20161944Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 2 Seri No lu Tebliğ Yayımlandı
09.09.20161911Bazı Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden
Belirlenmiştir
21.04.20161839Bazı ürünlerin ithalat ve ihracatını yapanların borsa tescil işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir
06.10.20161920Belediye gelirleri kanunu genel tebliği (seri no: 48) ile yapılan açıklamalar
05.04.20161824Bilanço ve gelir tablosu dipnotları
01.11.20161938Borç para karşılığı ödenen faiz kdv iadesinde yüklenilen kdv listesine dahil edilebilir mi
11.10.20161923Çalışanlara ait ücret bordrosunun gerçeğe uygun düzenlenmemesinin sonuçları
07.09.20161908Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi kanunu 01.01.2017 tarihinde yürürlükte
22.12.20161981Çalışanların Otomatik Olarak Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Edilmesi Hakkında Yönetmeliklerle Yapılan Yeni Düzenlemeler
06.01.20161766Çeşitli konular hakkında özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir
28.12.20161984Çeşitli Konular Hakkında Özet Bilgiler Aşağıda Belirtilmiştir
07.10.20161921Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) İle Yapılan Açıklamalar
07.11.20161945Damga Vergisi Kanunu İle İlgili Yapılan Değişikliklere İlişkin Kısa Açıklamalar
12.01.20161772Damga vergisi kanunu’nda yapılan değişiklikler
30.12.20161991Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
08.06.20161868Derneğe ait iktisadi işletmenin karını derneğe aktarmasının vergisel boyutu
03.11.20161941Derneklerde Çalışanların Sigortalılığı
14.12.20161976Dış Ticaret Sermaye Şirketleri İle Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Yapılan İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV İade Uygulamasında Yapılan Değişiklikler
17.02.20161799Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği verilmesi, kısmi süreli çalışma hakkı ve doğum sonrasında ücretsiz izin kullanılması
24.11.20161962E DEFTER UYGULAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ V 1.5
22.02.20161802E-Arşiv fatura uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar
16.12.20161979E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Bulunan Mükellefler Hakkında Duyuru
19.01.20161778E-Arşiv fatura uygulamasında dikkat edilecek hususlar
02.11.20161939E-DEFTER UYGULAMASINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ
09.05.20161849E-defter ve beratların muhafaza ve ibraz sorumluluğu
27.10.20161935E-Fatura İrsaliyeli Fatura Olarak Kullanılabilir Mi?
08.11.20161946E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu
02.02.20161788E-fatura ve e-arşiv sisteminde bakım yapılacaktır
11.01.20161771E-Fatura ve E-Arşive geçişte kağıt fatura düzenlenmesi
30.12.20161989E-Fatura Ve E-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru
12.10.20161924E-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi
29.03.20161821E-Tebligat başvuru süresi 31 Mart 2016 tarihinde sona ermektedir
16.02.20161798Eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanmaları
23.11.20161961Ekim 2016 Vergilendirme Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
01.11.20161937Ekim, kasım, aralık 2016 aylarında ödenecek asgari ücret ile ilgili açıklamalar
25.01.20161782Elektrik piyasası ilerleme raporları hakkında epdk duyurusu
10.11.20161948Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel
Kişilerce 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesinin 10.01.2017
Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir
18.05.20161857Elektrik üretimi lisans harçlarının mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir
14.11.20161951Emlak Vergisi İle Veraset Ve İntikal Vergisi Taksitlerinin Kasım 2016 Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir.
10.10.20161922Emlak vergisi kanunu genel tebliği seri no 69 ile yapılan açıklamalar
12.05.20161852Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ve veraset ve intikal vergilerinin 1 inci taksitlerinin mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekir.
21.10.20161932Fatura tanzimi gerekmeyen sevk irsaliyeleri
04.08.20161889-FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERFiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasındaki Değişiklikler
04.08.20161889-FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERFiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasındaki Değişiklikler
02.06.20161864Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı
14.06.20161870Garanti kitapçığının damga vergisine tabi olup olmadığı hakkında.
04.11.20161942Gayrimenkul Sermaye İradı Sahibi Yanında Çalışanların Ücretlerinden Vergi Kesintisi Yapılması Gerekir Mi?
13.12.20161973Gece İşçi Çalıştırmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
24.05.20161860Geçici iş ilişkisi kapsamında yapılan değişiklikler
26.01.20161783Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinleri.
14.12.20161975Gelecek Aylara Ve Gelecek Yıllara Ait Giderler
02.05.20161846Gelir idaresi başkanlığınca e-fatura uygulamasını GİB-portal yöntemi ile kullanan mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili duyuru yayımlanmıştır
27.04.20161844Gelir idaresi başkanlığınca, 82 no’lu sirkülere ilişkin e-defterlerin oluşturulma ve imzalama süresi ile “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresine ilişkin açıklama yapılmıştır
11.05.20161851Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan iadesi gereken geçici vergi ve kurumlar vergisinin iadeleri bir an önce talep edilmelidir
26.04.20161842Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerine ilişkin kılavuz yayımlanmıştır
23.11.20161959Gelir Vergisi Kanununda Tanımlanan Diğer Ücret Nedir? Kimler “Diğer Ücretli” Olarak Kabul Edilmektedir
04.08.20161888-GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN VERİLMESİ GEREKEN KIST DÖNEM BEYANNAMELERİ HKGelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri için verilmesi gereken kıst dönem beyannameleri hk.
08.03.20161811Genç girişimcilerde kazanç istisnası
14.10.20161926Genel kurullarda %5 1. Temettü (kar payı) dağıtmama kararı alınabilir
07.06.20161867Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşından önceki prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi
19.10.20161930Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile yem teslimlerinde kdv uygulamaları ile ilgili tebliğ açıklamaları 7 seri no.lu tebliğ
26.07.20161885GSS prim borcu olanlar 31.12.2016 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilecekler
09.11.20161947Gümrük İdarelerine İbraz Edilecek Faturalara İlişkin Yeni
Düzenlemeler
15.12.20161977Hal Komisyoncularınca Düzenlenecek Komisyon Faturalarında E-Fatura Uygulaması
14.01.20161775Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri
22.07.20161883Haziran 2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
25.07.20161884Haziran 2016 vergilendirme dönemine ait muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı
17.10.20161928Hurda haline gelmiş iktisadi kıymetlerin tesliminde yüklenilen KDV nasıl düzeltilmeli
05.09.20161907İflas erteleme talebinde bulunan ve aynı tarih itibariyle ihtiyari tedbir kararı alan firmadan olan alacaklar için aynı zamanda icra takibinde bulunulması halinde şüpheli alacak karşılılığı ayrılıp ayrılmayacağı

30.12.20161988İhracatta E-Fatura Uygulaması
21.11.20161956İlan Ve Reklam Vergisi İle İlgili Yükümlülükler
25.02.20161805İlave sigorta primi teşvik oranı %6 uygulanmasında asgari çalışan sayısı kaldırıldı
15.04.20161832İlave sigorta primi teşvik oranı (%6) uygulanmasında asgari çalışan sayısının kaldırılması genelgesi yayımlandı
20.01.20161779İndirimli kurumlar vergisi uygulaması
27.01.20161784İnternet satışı nedir?
27.01.20161784İnternet satışı nedir?
26.02.20161806İnternet sitesinde bulunması gerekenler
15.01.20161776İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 milyon tl ve üzerinde olan mükelleflere e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
21.03.20161816İnternet veri dairesinin sistemine yüklenilen listeler hakkında
27.05.20161863İş kanununa göre genel hükümlere aykırılıkta idari para cezalarında değişiklik yapıldı.
20.06.20161871İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 01 temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giriyor
12.07.20161876İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde yapılan değişiklikler
26.05.20161862İşçiye “uzaktan çalışma hakkı” geldi.
08.09.20161909İşe Giriş Bildirgelerinin İptali İle İşten Ayrılış Bildirgelerinin Kuruma Bildirilmesinde Yapılan Değişiklikler
26.08.20161902İşveren değiştiren personelin ücretlerinin vergilendirilmesi
20.10.20161931İşverenlerin kreş açma veya bu hizmeti dışarıdan satın alma yükümlülükleri
08.02.20161789İşyerinin taşınması durumunda çalışanlara kıdem tazminatı ödenip, ödenmemesi ile ilgili özellik arz eden hususlar.
19.04.20161835Kanun kapsamından çıkmış işyerlerinde yeniden aylık prim ve hizmet belgesi verilebilmesi hususları
05.08.20161890-KAPASİTE RAPORLARI LİSTESİ'NİN (TOBB) İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALINMASI HAKKINDAKapasite Raporları Listesi' nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk.
05.08.20161890-KAPASİTE RAPORLARI LİSTESİ'NİN (TOBB) İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALINMASI HAKKINDAKapasite Raporları Listesi' nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk.
13.04.20161828Kar dağıtım tablosu düzenlenmesine ilişkin hadler
12.05.20161853Katkı maddeli ekmeklerde katma değer vergisi oranı %1’ e indirilmiştir
02.09.20161906Katma değer vergisi uygulamalarında kur farkları
25.05.20161861Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
25.11.20161963Katma Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler
06.12.20161969KDV İade Listelerinden GÇB Listesi Ve Satış Faturaları 301 Listelerinin Güncellenmesine İlişkin Duyuru
12.08.20161895-KDV İADE TALEPLERİNDEKİ EKSİKLİKLERLE İLGİLİ YAZILAR E-TEBLİGATKDV İade Taleplerindeki Eksikliklerle İlgili Yazılar E-Tebligat
Yoluyla Tebliğ Edilecek
17.03.20161814KDV iadesi eksiklik cevap yazıları hakkında
12.07.20161875KDV kanununun 13.maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle 13d bendi hariç satış fatura listesinin internet vergi dairesinden gönderilmesi gerekmektedir
21.07.20161882KDV Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Taleplerinde Yapılan Düzenleme
14.07.20161877KDV1-Kurum geçici ve gelir geçici vergi beyannamelerindeki değişiklikler hk.
10.02.20161792Kontrol edilen yabancı kurum kazancı dağıtılsın veya dağıtılmasın Türkiye’ de kurumlar vergisine tabidir.
20.05.20161858Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretlerine karşılık işverene yapılacak ödeme
08.09.2016KURBAN BAYRAMI 2016KURBAN BAYRAMI TEBRİKİ
26.04.20161841_KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ İLE E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI
13.04.20161829Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı konular
12.02.20161795Kurumlar Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımların karşılıksız olması gerekir.
12.02.20161795Kurumlar Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımların karşılıksız olması gerekir.
08.08.20161892-KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO.1)’ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDIKurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.1)’ de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Yayımlandı
20.04.20161837Kurumlar vergisi, kurum geçici ve gelir geçici vergi beyannamelerindeki değişiklikler
23.03.20161818Lise ve dengi öğrenim ile yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası
28.03.20161820Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde değişiklikler
15.12.20161978Mal İhracı Ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında E-Fatura Uygulaması Başlangıç Tarihi 1.7.2017 Tarihi Olarak Değiştirilmiştir.
21.01.20161780Mali mührü arızalananların dikkat etmesi gereken hususlar
11.07.20161874Mali tatil hatırlatması
13.01.20161773Motorlu taşıt vergileri 2016 yılında aşağıdaki tarifeye göre tahsil edilecektir
30.12.20161987Motorlu Taşıt Vergileri 2017 Yılında Aşağıdaki Tarifeye Göre Tahsil Edilecektir
02.12.20161966Muhtasar Beyannamelerde Ve Ötv 1 Beyannamesinde Yapılan Güncellemeler Hk
09.09.20161912Net Alanı 150 M2’ nin Üstündeki Konut Teslimlerinde KDV Oranı
%8’ e İndirildi

23.11.20161960Özel Teknede Kaptan Olarak Çalışan Kişinin Vergilendirilmesi
13.10.20161925Özel tüketim vergisi ödenmeden taşıt iktisaplarına ilişkin kanununda yapılan düzenlemeler
25.11.20161964Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler
10.05.20161850Özel tüketim vergisine tabi malların ithalatında gümrükte teminat verilmesi ile birlikte vergi dairesinde de ötv mükellefiyetinin tesisi gerekir.
22.11.20161957Özel Tüketim Vergisine Tabi Malların İthalatında Gümrükte Teminat Verilmesi İle Birlikte Vergi Dairesinde de ÖTV Mükellefiyetinin Tesisi Gerekir.
18.10.20161929Özel tüketim vergisi’ ne tabi bazı mallarda ÖTV oranları değiştirildi.
15.04.20161833Personel taşımacılığı sözleşmelerinde damga vergisi nasıl hesaplanacak?
29.11.20161965Prime Esas Kazanç Üst Tavan Sınırı Oranında Değişiklik
01.07.2016RAMAZAN BAYRAMI 2016Ramazan Bayramı
14.04.20161831Royalti veya lisans ücreti tutarının net veya brüt satış hasılatı veya kar üzerinden hesaplanması gereken durumlarda sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV nereye beyan edilecektir
01.09.20161905Satın alınan iktisadi kıymetler için kullanılan kredi faizlerinin ödeme vadesinin iktisadi kıymetlerin amortisman süresinden fazla olması halinde ne şekilde giderleştirileceği
18.04.20161834Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı
21.11.20161955SGK 25 Sayılı Genelgesi Yayımlandı
17.10.20161927SGK borçlarına 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenleme.
09.03.20161812SGK e-bildirge şifrelerinin internet ortamında alınması.
13.06.20161869SGK eksik gün nedeni bildirimine gelen ilave kodlar ve açıklamaları
01.02.20161787Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri
08.12.20161971Şirket Kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması
03.06.20161865Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği
05.12.20161967Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları İcra Takiplerinde Taksitlendirme Yapılması
09.09.20161913Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması Genelgesi Yayımlandı
08.02.20161790Sosyal güvenlik kurumu başkanlığının asgari ücret desteği ile ilgili duyurusu
06.01.20161764Tahsilat ve ödemelerin teşvik zorunluluğuna ilişkin had 7.000,-TL’ ye indirilmiştir.
08.08.20161891-TAŞIMACILIK İSTİSNASINDAN KAYNAKLANAN SATIŞ FATURASI LİSTESİ (ARAÇ HASILAT LİSTESİ)'NİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALINMASI HK.Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (araç hasılat listesi)'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk.
15.02.20161796Taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan istisna kazançların fon hesabına alınması unutulmamalıdır
07.03.20161810Teknoloji geliştirme bölgeleri kanununda yapılan değişiklikler ve ilaveler
19.09.20161914Toplu İşe Giriş Ve Ayrılış Bildirgeleri Tek Seferde Kuruma Verilebilecek
13.05.20161854Transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanması gerekir
12.04.20161827Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form’ un doldurulmasına ilişkin hatırlatmalar
29.01.20161786Tübitak'a sunulan mali raporlarda yer alan Ar-Ge harcamalarının beyanında dikkat edilecek hususlar
22.01.20161781Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde ilave ve değişiklikler yapılmıştır.
19.02.20161801Türk Ticaret Kanunu’na göre mart ayına kadar yapılması gerekenler
26.12.20161982Türkiye İş Kurumu Tarafından 31.12.2016 Tarihine Kadar Başlatılan İşbaşı Eğitim Programı Süresi 31.12.2017 Tarihine Uzatıldı.

05.05.20161848Türkiye iş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı kapsamında işçi çalıştıran işverenler ve yararlanılması gereken teşvikler ile ilgili özellik arz eden hususlar
23.02.20161803Türkiye iş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programını tamamlayanların çalıştırılması durumunda sgk teşviki
23.05.20161859Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesindeki kişi sayısı 5’e düşürüldü
04.11.20161943Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik
06.12.20161968Usulen Sahte Sigortalılık, Sakıncaları Ve Cezaları
07.01.20161767Veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri artırılmıştır
29.12.20161985Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Hadleri Artırılmıştır.
22.11.20161958Vergi İncelemeleri İle İlgili Yönetmeliklerde Yapılan Değişiklikler
17.05.20161856Vergi levhalarının mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması gerekir
31.08.20161904Yabancı çalıştırma ile ilgili uluslararası işgücü kanunu
16.05.20161855Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının faaliyetleri ile ilgili bilgilerin mayıs ayı sonuna kadar bildirilmesi gerekir.
08.12.20161970Yasal Defterlerin Noter Tasdikleri
10.08.20161893-YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİYatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi
19.12.20161980Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi
17.11.20161954Yeni Gayrimenkul Alınması, Satılması Veya Gayrimenkullerin
Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Emlak Vergisi Bildiriminin Yapılması Unutulmamalıdır.
18.01.20161777Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların gelir idaresi başkanlığı bilgi sistemine kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi
29.12.2016YENİ YILYeni Yıl Tebriki
08.01.20161769Yıl sonu mutabakatlarının yapılması unutulmamalıdır
28.04.20161845Yıllık ücretli izin sürelerinde değişiklik
12.02.20161794Yurt dışı inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden elde edilen kazancın Türkiye’ de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi
09.02.20161791Yurt dışı iştirak kazançlarının kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ ye transfer edilmesi gerekir
27.04.20161843Yurtiçi harcırah uygulamasında değişiklik