English

Aylık Arşiv: Nisan 2018

YABANCI PARA NAKDİ KREDİLER İLE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERİNİN TOPLAMI 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALARIN 31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİ İÇİN BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI.

Sirküler No:2243 Merkez Bankası tarafından 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlanan “DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” ile Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD

YABANCI PARA NAKDİ KREDİLER İLE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERİNİN TOPLAMI 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALARIN 31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİ İÇİN BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI.

Sirküler No: 2243 Merkez Bankası tarafından 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlanan “DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” ile Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon

EKSİK GÜN BELGELERİ 2018 YILI MART AYINDAN İTİBAREN SGK’YA VERİLMEYECEK

Sirküler No: 2242 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67.inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86.ıncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı,

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2241 20.04.2018 tarih ve 103 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 1. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi:  25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (30

İHRACAT İŞLEMLERİNE AİT E-FATURADA BEYANNAMEYE NAVLUN VE SİGORTANIN YAZILMASI HAKKINDA DUYURUNUN İPTALİ

Sirküler No: 2240 03.04.2018 tarihli 2224 numaralı sirkülerimiz ile ihracat işlemlerinde e-faturada beyannameye navlun ve sigortanın yazılması gerektiğini duyurmuştuk. e-Fatura sitesinde yayımlanan yeni bir duyuru ile eski duyuru iptal edilmiştir. Duyuru metni aşağıdaki gibidir:  2/4/2018 tarihinde Gümrük Ticaret Bakanlığı’nca yapılan duyuru ile ihracat işlemleri kapsamında düzenlenen e-Faturalarda sigorta ve navlun bedellerinin kalemlere dağıtılmak yerine istenmesi

ÖTV İADE TALEBİNDE BULUNAN MÜKELELFLERİN BAZI BELGELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERMELERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI

Sirküler No: 2239 3/4/2018 tarihli ve ÖTV-3/2018-1 sayılı Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “iade hakkı doğuran işlemler”den kaynaklanan ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen ve hâlihazırda kağıt ortamında vergi

KURUMLARIN YURT DIŞI ŞUBELERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MALİ TABLOLARA YANSIMASI VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BİLDİRİMİ

Sirküler No:2238 Kurumların yurt dışında bulunan ve şube olarak faaliyet gösteren işyerlerinin bulunması halinde, şubelerin hesap dönemi sonu itibariyle oluşan kar veya zararlarının Türkiye’deki merkez işyerine ait mali tablolarına yansıtılması gerekmektedir. Yurt dışında bulunan şubeler bilindiği üzere bulundukları ülkelerin vergi uygulamalarına tabi olup, ilgili ülkede beyanname vermekte ve kazanç doğması halinde de vergi ödemektedirler. Şubelerin

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI KONULAR

Sirküler No:2237 – GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU; Bilindiği üzere herhangi bir yıl zararı en fazla takip eden beş yılın kazancından indirim konusu yapılabilecektir. 2017 hesap döneminde, en son 2012 hesap dönemi zararı mahsup edilebilir. Kurum kazancından mahsup edilen zararlar ile ertesi yıllara devreden zararların hangi dönemle ilgili olduğu beyannamede ayrı ayrı belirtilecektir. Bu koşullar çerçevesinde

Kar Dağıtım Tablosu Düzenlenmesine İlişkin Hadler

Sirküler No: 2236 8 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca ek mali tabloları eklemek zorunda olan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece KAR DAĞITIM TABLOSU nu eklemeleri yeterli bulunmuştur. Buna göre, 2017 yılına ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde 2017 yılı aktif toplamı 16.727.800,- TL’ nı

KDV İADESİNDE İMALATÇI ALEYHİNE MATRAHTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2235 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin  II/A-8.9. bölümünde 15.02.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 11 Seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 6.maddesiyle aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.  “3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değer vergisinin, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline