English

Aylık Arşiv: Haziran 2018

HİZMET ERBABINA ÖDENEN TAZMİNATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İSTİSNA UYGULANMASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler No:2300 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı GVK’nun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25.inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi değişikliği ve 61.inci (Ücret Tarifi) maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (7) numaralı bent ile ilgili GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:303) 11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazetede  yayımlandı. Tebliğ kapsamında; Hizmet sözleşmesi sona

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

Sirküler No: 2299 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/A-2.) bölümünün sekizinci paragrafının beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere 3065 sayılı kanunun 27/6 fıkrasına göre arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyeri maliyet bedeli esasına göre belirlenecektir. Aynı Tebliğin (I/B-8.) bölümü, başlıkları ile birlikte aşağıdaki şekillerde değiştirilmiştir. Arsa karşılığı inşaat işinde

OCAK İLA EYLÜL 2018 AYLARINA/DÖNEMLERİNE AİT ASGARİ ÜCRET DESTEK TEŞVİKİ GÜNLÜK TUTARI 3.33 TL OLARAK BELİRLENDİ

Sirküler No: 2298 Asgari ücret destek teşviki ile ilgili genel açıklamaları 02.04.2018 tarih ve 2222 nolu sirkümüzle duyurmuştuk. 20.06.2018 tarihli ve 30454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5510/Geçici 75.inci madde kapsamındaki asgari ücret destek teşvik tutarı ile ilgili aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak olan

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

Sirküler No:2297 Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü

2018 MAYIS AYI AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 2296 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 22.06.2018 tarihli duyuru ile; 2018/Mayıs ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Amasya,  Bartın,  Çankırı ve Kırşehir illeri için 23.06.2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme son süresi 23.06.2018 tarihi ve bu tarihin de hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle 25.06.2018 tarihi olmakla

2017 YILINDA KAĞIT ORTAMINDA TUTULAN YEVMİYE DEFTERLERİNİN HAZİRAN/2018 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPILMASI GEREKİR

Sirküler No: 2295 Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 üncü maddesinde, fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ay sonuna kadar (30 Haziran) noterce yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre 2017 yılında kağıt ortamında tutulan yevmiye defterinin 30 Haziran 2018 tarihine kadar kapanış onayının yaptırılması gerekmektedir. Kapanış onayının süresinde yaptırılmaması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun

ÇALIŞAN SAYISI 10-49 OLAN İŞVERENLERİN 01.07.2018 TARİHİ İTİBARİYLE ÇALIŞANLARINI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANINA DAHİL ETMESİ

Sirküler No: 2294 Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak işyerlerindeki çalışan sayısına göre bireysel emeklilik planına dahil edilmesi ile ilgili Kanun ve Yönetmelikteki hususları 22.12.2016 tarih ve 1981 nolu ile 03.01.2017 tarih ve 1994 nolu sirkülerimizde açıklamıştık. Yönetmelikteki hükümlere göre; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendine göre özel sektörde istihdam

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE YER ALAN GEÇİCİ VERGİ VE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BİR AN ÖNCE TALEP EDİLMELİDİR

Sirküler No: 2293 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde iadesi gereken geçici vergi ve/veya kesinti yoluyla iadesi gereken verginin bulunması halinde, 22/01/2016 tarihinde yayımlanan 99 sıra numaralı Gelir Vergisi Sirküsine istinaden elektronik ortamda gönderilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.  2017

MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2292 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 108 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sirküler No: 2291 05/06/2018 tarih ve 30442 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 09/04/2018 tarih ve 2018/11662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 4749 sayılı sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun ek1 maddesine göre, Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar yürürlüğe girmiştir. Kararda; Sermaye şirketlerine ve projelere finansman sağlayan girişim sermaye fonlarına Hazine