English

Aylık Arşiv: Temmuz 2018

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅱ)

Sirküler No: 2319 06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair19 Seri Nolu Tebliğ ile yapılan düzenleme ile; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin (II/B) kısmının 14 üncü bölümünden sonra gelmek üzere; 7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen

BA-BS BİLDİRİM FORMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

Sirküler No: 2318 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi Sitesinde, 01.06.2018 BA-BS BİLDİRİM FORMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURUSUNDA;  7143 Sayılı Kanun ile ilgili yayınlanan Genel Tebliğ gereğince, BA formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333), Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅰ)

Sirküler No: 2317 06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair19 Seri Nolu Tebliğ ile yapılan düzenleme ile; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C) kısmının (2.1.3.3.3.2.) bölümünde yapılan değişiklikle; tevkifat uygulanması gereken teslimlere, “konfeksiyon kırpıntıları” ilave edilmiştir. Tebliğin (II/A-1.1.1.) bölümünde yapılan değişiklikle; serbest

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2’İNCİ TAKSİTİNİN TEMMUZ/2018 AYI ÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR

Sirküler No: 2316 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde; motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılacağı ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 2018 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitinin Temmuz ayı

MALİ TATİL HATIRLATMASI

Sirküler No: 2315 Bilindiği gibi 2007 yılından itibaren Temmuz ayının 1’ i ile 20’ si tarihleri arasında mali tatil uygulanmaktadır. Vadesi Mali Tatile Rastladığı Takdirde Tatilin Son Gününü İzleyen Tarihten İtibaren Beş Gün Uzamış Sayılan Süreler: Aşağıda belirtilen sürelerin son gününün mali tatile rastlaması halinde süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş gün süre

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU GEÇİCİ 19.UNCU MADDESİ KAPSAMINDA BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANACAK İŞYERLERİ BELİRLENDİ

Sirküler No: 2314 7103 sayılı Kanun “VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun MADDE 42-‘si ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 19” kapsamındaki teşvikle ilgili hususları 30.03.2018 tarih ve 2220 nolu sirkümüzde açıklamıştık. 20.06.2018 tarih

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İNŞAAT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ

Sirküler No: 2313 31/01/2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 inci maddesi, 17 seri nolu Genel Tebliğ ile değiştirilmiştir. Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2018-30/6/2018) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen

BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYEN GELİR UNSURU İÇİN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNABİLECEK MÜKELLEFLER

Sirküler No: 2312 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi mükellefleri 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yılları için  matrah ve vergi artırımından yararlanabileceklerdir. Aynı şekilde, – Hizmet erbabına ödenen ücretlerden, – Serbest meslek ödemelerinden, –

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

Sirküler No: 2311 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 24.06.2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmelikle; Yurt içinde imal edilerek Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamın veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçalar için ilave fiyatın uygulanabilme koşulları ile her bir

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUN GEÇİCİ 21.İNCİ MADDESİNDE YER ALAN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2310 7103 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 21.inci madde kapsamında yer alan gelir vergisi stopaj teşviki 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 27.03.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, teşvik ile ilgili açıklamaları 30.03.2018 tarih ve 2220 nolu sirkümüzde yapmıştık. 4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesiyle, aynı Kanunun Geçici 19 ve