English

Aylık Arşiv: Eylül 2018

SERMAYE AZALTIMINDA KARŞILAŞILAN VERGİSEL DURUMLAR

Sirküler No: 2363 Şirketler işletmeye koydukları sermayeyi, faaliyetleri ile orantılı olarak, ihtiyaç duyulan zamanlarda azaltarak işletmeden çekilebilmektedir. Sermaye azaltımı hususunda şirketler; ödenmiş sermayenin bir kısmını ortaklara iade etmek amacıyla veya şirket zararlarının kapatılması amacıyla da yapılabilmektedir. Sermaye azaltımının ortaklar tarafından şirkete sermaye olarak konulan nakdi ve ayni değerlerden yapılmasının herhangi bir vergiye tabi olmadığı açık

SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR

Sirküler No: 2362 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddsinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektedir. Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte

SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR

Sirküler No: 2362 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddsinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektedir. Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte

AKTİFE KAYITLI İKTİSADİ KIYMETİN VEYA EMTİANIN ZAYİ OLMASI DURUMUNDA ALINAN SİGORTA TAZMİNATI

Sirküler No: 2361 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 329 uncu maddesinde “Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların değerinden (Amortismana tabi olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkı kâr veya zarar hesabına geçirilir.”

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2360 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına dair karar ile;  Türk Parası, Döviz ile Kıymetli Maden, Taş ve Eşyalara İlişkin Hükümler Bölümünde yer alan Döviz başlıklı 4 üncü maddesine (g) bendi eklenmiştir. “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDAKİ TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2359 01.09.2018 tarih ve 30522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Tebliğ ile; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyulacak usul ve esasların düzenlemesi ve şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca karar alınması ve

ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN AMME ALACAĞI İÇİN TAKİP AŞAMASININ ÖNCELİK SIRASI

Sirküler No: 2358 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 inci maddesinde sermaye şirketleri; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar olarak tanımlanmıştır. Yine, Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir. Anonim şirketin kanuni temsilcisi idare meclisi, bir diğer ifade

OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNDE YENİ UYGULAMA

Sirküler No: 2357 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 01.06.2018 tarihinde yayımlanan 2018/18 sayılı genelge gereği otomatik işyeri tescili gerçekleşmiş olan inşaat işyerleri için ilişiksizlik belgeleri yapı ruhsatlarına istinaden aşağıdaki şartlar kapsamında elektronik ortamda düzenlenecektir. 1-) Yapı kullanma izin belgesi için işverence, ruhsat vermeye yetkili merciye müracaat edilecektir. (İlişiksizlik belgesi için SGK’na direkt müracaat edilmeyecektir.) 2-) Müracaat

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA VERİLEN KARARLAR

Sirküler No: 2356 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ıncı maddesi göz önünde bulundurularak 28.06.2018 tarih ve 2018/68 sayılı Kişisel Verileri Koruma kurulunca verilen karar, 18.08.2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4458

2018 EYLÜL AYINDAN İTİBAREN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN NET ÜCRET FARKLARININ İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YOLUYLA ÖDENMESİ

Sirküler No: 2355 11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanın Tebliğ “GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 303)”in 13 ile 14.üncü maddelerinde “İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi” yapılmıştır. Söz konusu düzenleme kapsamında; 1-) Net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103.üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32.inci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim