English

Aylık Arşiv: Ekim 2018

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANAN MÜKELLEFLERİN MALİ BİLGİLERİ BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 2396 483 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait  bildirim süresinde değişiklik yapılmıştır. Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili bu kapsama giren mükelleflerin halen kullanmakta olduğu eski nesil ödeme

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI

Sirküler No: 2395 19.09.2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesi ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamdaki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak Türkiye Muhasebe Standartları belirlenmiştir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden aşağıdaki

TÜBİTAK ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE BAŞVURULARI ELEKTRONİK İMZA İLE YAPILACAK

Sirküler No: 2394 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEP) tarafından yapılan elektronik imza (e-imza) çalışmalarının tamamlanmış olması nedeniyle,bundan böyle (ARDEP) tarafından yürütülmekte olan programlara elektronik imza ile başvuru projesi yapılabileceği belirtilmiştir. Proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve proje başvurularında basılı kopya belge alınmaması amacıyla; Başvuruların 31/12/2018 tarihine kadar hem ıslak imzalı belge ile hem de e-imza

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE YAZILIM ÜRETEN İŞLETMELERİN SANAYİ SİCİLİNE KAYIT OLMASI ZORUNLUDUR

Sirküler No: 2393 01/07/2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 6948 sayı Sanayi Sicil Kanununda yapılan değişiklikle;  Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve güç yardımı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (21 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ)

Sirküler No: 2392 10.10.2018 tarih ve 30561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin; Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususular Başlığında yer alan beyannamenin düzenlemesi ile ilgili alıcıların beyanı Ⅰ/C-2.1.3.4.3.1 bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan

İRTİFAK HAKKI NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN GİDER OLARAK İNDİRİMİ İLE ARSA ÜZERİNE YAPILAN BİNA VE TESİSLERDE AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI HUSUSU

Sirküler No: 2391 Hazine adına kayıtlı arazinin 29 yıl süre ile üst hakkı niteliğinde irtifak hakkı tescil edilerek yapılan irtifak hakkı ödemelerinin her yıl farklı olarak belirlendiğinden, kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması, üst hakkı kapsamında inşa edilecek yapılar için maliyet bedeli üzerinden aktifleştirilmesi gerekecektir. Konu ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen 01/03/2018 tarih

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BORÇLARININ TECİL EDİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2390 1) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil; Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz

YENİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARINDA UYGULAMAYA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Sirküler No: 2389 7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (m) bendi ile; Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve

ESER VE ESER SAYILAN FAALİYETLER NELERDEN OLUŞMAKTADIR

Sirküler No: 2388 İnsan emeği ürünü olup bir bütün görünümü sergileyen ve ekonomik değeri bulunan her hukuki varlık, maddi nitelikte olsun veya olmasın, eser sayılır. 6098 sayılı Türk Borçlar kanununa göre eserin tanımı, ısmarlanan bir nesnenin iş sahibinin isteğine göre yapımının üstlenilmesi veya önceden var olan nesnenin onarılması, bakımının yapılması ya da bir işin görülmesidir.

KONKORDATO VE SONUÇLARI

Sirküler No: 2387 15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanununda düzenlenen “iflas ertelemesi” kaldırılarak yerine “konkordato” hükümleri getirilmiştir. 2018 yılı içinde 3.000’i aşkın şirketin konkordatoya başvurduğu haberleri yayınlanmaktadır. Konkordato; vadesi geldiği hâlde borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan şirketlerin, borcun vadesinin uzatılması veya borçtan indirim