English

Aylık Arşiv: Kasım 2018

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2420 30.11.2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (503 Sıra No’lu ) Genel Tebliğinde; Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, “yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat

HOLDİNG VE GRUP ŞİRKETLERİNİN BİRBİRİNE BORÇ VERMESİ

Sirküler No: 2419 16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesi 2018-32/52 numaralı Tebliğ ile yeniden düzenlenmiştir. Tebliğ’in 7 inci maddesinde; Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dahil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme

BAZI MESLEKLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Sirküler No: 2418 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2018/1) ile getirilen önemli hususlar aşağıdadır. 1-) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aşağıdaki listede

SGK PRİM BORÇLARINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ

Sirküler No: 2417 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında Kurum SGK prim borçları tecil ve taksitlendirme ile ilgili 2018/39 nolu Genelgesini yayımladı. Genelge kapsamında aşağıdaki şartları sağlayan Uyumlu prim borçluları tecil ve taksitlendirme hükümlerinden yararlanabilecektir.  a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, b) Kurumda en az 3 yıl

YURT DIŞINDAKİ FİRMA TARAFINDAN DÜZENLENEN ALACAK BORÇ DEKONTUNUN İSPAT EDİCİ BELGE OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ

Sirküler No: 2416 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 14.08.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01.0.VUK-229-189 sayılı özelgesinde; Yurtdışı, yurtiçi taşımacılık ve lojistik hizmetleri ile iştigal etmekte olan şirketin, ticari faaliyet kapsamında yapmış olduğu mal ve hizmet teslimleri için yurtdışındaki firmalarla karşılıklı olarak fatura düzenlendiği, ancak zaman zaman ticari, lojistik, teknik talepler, fiyat düzeltmeleri, komisyon

ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAKLARINDA İŞÇİLİK HAKLARININ AYRI AYRI GÖSTERİLMESİ

Sirküler No: 2415 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarih, 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunla 4857 sayılı İş Kanununda yapılan değişiklikle işçilik hakları için mahkemeye gidilmeden zorunlu olarak ARABULUCU’yla başvurulması gerektiği hususlar ile ilgili gerekli açıklamalar 07.11.2017 tarih ve 2144 nolu sirkümüzle mevcuttur. İşe iadelerde ücret vb. hakların belirlenmesi hususunda (4857/21 mad); Arabuluculuk

SERMAYE AZALTILMASINA GİDİLMESİNDE VERGİLENDİRME USULÜ

Sirküler No: 2414 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü 16.03.2018 tarih ve 62030549-120[94-2015/203]-268414 sayılı özelgesinde; Şirketinin devir yoluyla birleştiği, Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen kararla tür ve unvan değişikliği yapılarak şirketinizin mevcut halini aldığı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen karar ile de, şirketinizin sermayesinin arttırılarak 4.200.000,00 TL’ye çıkarıldığı, arttırılan

ESER SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2413 16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesi 2018-32/52 numaralı Tebliğ ile yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; döviz   cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan

STOKLARDAKİ EMTİANIN İMHA EDİLMESİ

Sirküler No: 2412 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün 02.01.2018 tarih ve 39044742-kdv.29.235 sayılı özelgesinde; Şirketinizin hazır giyim ürünleri, aksesuarlar, ayakkabılar, el çantaları, bavul ve deri eşya vb. ve bunlara ilişkin sair aksesuarlar da dahil olmak üzere her çeşit ürünün ithalat, ihracat ve ticareti işi ile iştigal ettiği, Firmanıza ait

İNDİRİMLİ ORANA TABİ 150 M2 KONUT TESLİMLERİNE AİT KDV İADESİNDE NET ALAN HESAPLANMASI HUSUSU

Sirküler No:2411 İndirimli orana tabi 150 m2 yi aşmayan konut tesliminden doğan iade uygulamasında, net alanın hesaplaması KDV Uygulama Genel Tebliğinin” İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar başlıklı Ⅲ/B-2.1.3 bölümünde yer alan ‘net alan’ tanımı ile Ⅲ/B-3.1.3.1bölümündeki ‘örnek 2 ‘düzenlemesinin konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş