English

Aylık Arşiv: Nisan 2019

DERNEK, VAKIF VE KOOPERATİFLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN GENEL KURUL TARİHLERİ

Sirküler No: 2600 DERNEKLER: Kazanç paylaşımı dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarının sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır. Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk

VERGİ MUAFİYETİ TANINACAK VAKIFLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

Sirküler No: 2599 Türk Medeni Kanun hükümlerine göre kurulan ve 4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre, gelirlerinin en az üçte ikisini genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabilir. Bunların vergi muafiyetinden

AFET RİSKLİ YAPININ MALİKİ OLAN İNŞAAT ŞİRKETİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞ İŞLEMİNDE TAPU HARCI İSTİSNASI

Sirküler No: 2598 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü’nün 15.02.2019 tarih ve 66813766-140.10.01[123-2018-34]-E.62366 sayılı özelgesinde; … ilçesi … Mah. … ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın, … İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 06.10.2015  satın alındığı, taşınmazın tapu kaydına 19.10.2015 tarihinde 6306 sayılı Kanun gereğince “riskli yapı” şerhinin işlendiği, … İç ve

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2597 04/04/2019 tarih ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sıra no’lu Genel Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak hazırlanan Genel Tebliğ ile; -Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya

2019 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2596 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 51 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsinde; Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ KONULAR

Sirküler No: 2595 GEÇMİŞ YIL ZARARARIN MAHSUBU;  Bilindiği üzere herhangi bir yıla ilişkin zarar en fazla takip eden beş yılın kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. 2018 yılına ait hesap döneminde, 2013-2017 hesap dönemlerine ait zararlar mahsup edilebilir. Kurum kazancından mahsup edilen zararlar ile ertesi yıllara devreden zararların hangi dönemle ilgili olduğu beyannamede ayrı ayrı belirtilecektir. Bu

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2594 03.03.2019 tarih ve 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 8 inci maddesine ilişkin yayımlanan 2018-32/48 sayılı tebliğ, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ihracat genelgesinin 22 maddesi olan ihracatçının serbest bırakılan dövizler başlıklı maddesinde

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMA BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEKTİR

Sirküler No: 2593 Kurum e-devlet üzerinden askerlik ve doğum borçlanma taleplerinin alınmasına ilişkin hususları 18.03.2019 tarihli GENEL YAZISI’nda açıklamıştır. GENEL YAZI kapsamında; E-devlet üzerinden askerlik ve doğum borçlanması başvuruları; 1-) 5510/4-(a) (Hizmet akdine dayalı olarak çalışanlar) sigortalıları için 4a Hizmet Borçlanması/Borçlanma İşlemleri/E-devlet üzerinden yapılan başvurular menüsünden, 2-) 5510/4-(b) (Bağımsız çalışanlar) sigortalıları için ise Güvence/Borçlanmalar/E-devlet Başvuru

REVİZE – YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRESİ

Sirküler No: 2591 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinde, tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerin gerçek ve tüzel kişi ortakları Kanunun 13 maddesi uyarınca ilişkili sayılacak ve bu kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak yapılan mal veya hizmet alım yada satım işlemleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına yönelik düzenleme yapılmıştır.

2019 YILI UYGULAMADA OLAN SGK TEŞVİKLERİ.

Sirküler No: 2592 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar ile işyerleri için öngörülen şartların oluşması durumunda uygulamada olan birden fazla SGK teşviki bulunmaktadır. Bu teşviklerden 2019 yılı güncel olanların listesi aşağıdadır. TEŞVİK SÜRE KODU TEŞVİK KONUSU KANUN VE GENELGE NO PRİM DESTEK ORANI BAŞL. TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 55225   25225 Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki 5225 sayılı