English

Aylık Arşiv: Temmuz 2019

İHRAÇ KAYITLI SATIN ALINAN MALIN EK SÜRE İÇİNDE İHRACATIN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE TECİL TERKİN İMKANINDAN FAYDALANILMASI HUSUSU.

Sirküler No: 2680 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 28.02.2017 tarih ve 21152195-130[11-2017.295]-6572 sayılı özelgesinde;  İhraç kayıtlı olarak satın alınan malların 90 günlük süre içinde ihraç edilemediği ancak ek süre talep dilekçesini gerektiren on beş günlük süre içinde ihraç edildiği durumlarda dilekçe verilmesi gerekip gerekmediğine ilişkin olarak görüş talep

ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ HALİNDE VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN UYGULANAN VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANIP FAYDALANAMAYACAĞI HUSUSU.

Sirküler No: 2679 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 08.04.2019 tarih ve 62030549-120[Mük.121-2018/588]-E.279447 sayılı özelgesinde; ……. 1983 tarihinde kurulan şirketinizin Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesi kapsamında vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunduğunu, ancak gerekli tüm şartları taşımasına rağmen …. 2017 tarihinde devir aldığı grup firması … A.Ş.’nin

7186 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİLİKLER.

Sirküler No: 2678 19/07/2019 tarih ve 30836 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7186 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.  Diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ise;  Gümrük Kanunu uyarınca el konulan kara taşıtları; Gümrük Kanunu’na göre mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi

7186 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YÜRÜLÜĞE GİRMİŞTİR.

Sirküler No:2677 19/07/2019 tarih ve 30836 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7186 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler;  Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti; Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 113 üncü maddesi ile Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yeniden düzenlenmiştir. Şehir içi yolcu taşımacılığı

MAHKEMELER TARAFINDAN TAKDİR EDİLEN AVUKATLIK ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ OLUP OLMAMASI HUSUSU

Sirküler No: 2676 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, Katma Değer Vergisi matrahının ise; teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2675 02.07.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesi duyurular bölümünde, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyan edilecek olan 2019/ 2 inci dönem kurum geçici vergi beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle; Vergi Bildirimi kulakçığında yer alan Mahsup Ödenen Vergi tutarı satırı, Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik edilebilenler) olarak,

MALİ TATİLDE HAZİRAN 2019 AYI AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN KURUMA VERİLME SÜRESİ

Sirküler No: 2674 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı mali tatilde Haziran 2019 ayı aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken süre ile ilgili hususları yeniden 16.07.2019 tarihli, 24010506-010.07.01-E.1028846 Sayılı ve Mali Tatil Konulu GENEL YAZI’sında açıklamıştır.     Kurum yazısında (İlgi: 3/7/2019 tarihli ve 9656640 sayılı Genel Yazısı) mali tatile ilişkin süreler açıklanmıştı. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığının

ŞİRKET ORTAKLARININ 5510 SAYILI KANUN ÖNCESİ VE SONRASI SİGORTALILIK DURUMLARI HAKKINDAKİ GENELGE YAYIMLANDI

Sirküler No: 2673 Şirket ortaklarının 5510 sayılı Kanun öncesi (01.10.2008) ve sonrası (01.10.2008)                    5510/4-(a) (Hizmet akdiyle çalışma),  (b) (Bağımsız Çalışma) kapsamındaki sigortalılık durumları ile ilgili hususlar Kurumun 24.04.2019 tarihli, 2019/9 nolu Genelgesinde aşağıda açıklanmıştır. 1- Şirket ortağı olup Kurumca (4/b) kapsamında tescili yapılanların, ortağı olduğu şirketten daha sonra (4/a) kapsamında bildirilmesi. 1479 sayılı Kanunun mülga

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE SATILIP SONRA KİRALANAN GAYRİMENKULLER İÇİN KDV İADESİ

Sirküler No: 2672 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 08.12.2017 tarih ve 21152195-130[17-2017/276]-158532 sayılı özelgesinde; Konut imalatı ve satışı faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, finansal kiralama şirketlerine stokta kalan daireleri satıp finansal kiralama yoluyla geri alarak uzun vadeli finansman sağladığınız belirtilerek, KDV Kanununun 17/4 nci maddesinin (y) bendine göre, imal

ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLMEKSİZİN SİGORTALILARIN TESCİLİ OTOMATİK OLARAK YAPILACAKTIR.

Sirküler No: 2671 Kurumun 16.05.2019 tarihli, 2019/10 nolu Genelgesinde yapılan açıklamalar kapsamında; Şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil müdürlüklerince on-line aktarılan bilgilere göre otomatik işyeri tescili yapılan işyerleri için, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin bildirimlerin şirket kuruluşu aşamasında da alınabilmesine ve alınan bu bilgilere göre sigortalı tescil işlemlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Bu nedenle şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak