English

Aylık Arşiv: Ağustos 2019

TARAFLARCA YAPILACAK TÜM SÖZLEŞMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2705 Günümüz koşullarında teknolojinin gelişmesiyle birlikte hukuk kuralları ile mevzuatlarında yeni hukuki normların ortaya koymasını gerekli kılmaktadır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca oluşturulan bilgi bankası ile Adres Kayıt Sistemi ile Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin

DERNEĞE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HUSUSU

Sirküler No: 2704 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 08.12.2016 tarih ve 62030549-125[10-2016/445]-241387 sayılı özelgesinde; Derneğinizin 30/05/2012 tarihi itibarıyla dernek siciline kaydolduğu, 20/11/2013 tarihi itibarıyla da kamuya yararlı dernek statüsü almak üzere başvuruda bulunulduğu ve başvurunuzun yetkili makamlarca incelendiği, derneğinize başvuran hayırseverler tarafından bahse konu kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak

2018 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ OCAK-KASIM/ 2019 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR

Sirküler No: 2703 Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 11.400.- TL’ yi aşması

Kurban Bayramı Tebriği

KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.     Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI                                                          

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI

Sirküler No: 2702 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD doları döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir. Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1) YAYIMLANDI

Sirküler No: 2701 19/07/2019 tarih ve 30836 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90 ıncı maddesine istinaden bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkındaki Genel Tebliğ, 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu tebliğ ile; Gerçek ve tüzel kişilerin

DERNEĞE YAPILACAK AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KURUM KAZANCI TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Sirküler No: 2700 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 15.11.2018 tarih ve 64597866-120[40]-E.24205 sayılı özelgesinde; Şirketiniz tarafından … Derneğine ayni olarak kıyafet bağışının yapıldığı belirtilerek; bu ayni bağışların gıda bankacılığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6

DERNEĞE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN KURUM KAZANCININ DERNEĞE AKTARILMASINDA GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILMASI

Sirküler No: 2699 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 19.08.2013 tarih ve 62030549-125[15-2013/5]-1281 sayılı özelgesinde; …. Derneğinin İktisadi İşletmesi olarak, adı geçen Derneğe ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yıl sonu kâr dağıtımına mahsuben avans ödemesinde bulunulması, Derneğe işletmenin kârından pay aktarılması durumlarında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir. 5520 sayılı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYGULANMASI

Sirküler No: 2698 Kurumsal Yönetim kavramı çok geniş olup, tüzel kişilerin yönetim kurulu toplantılarının düzenli yapılmaması sebebiyle özet bilgi vermek istedik. Kurumsal Yönetim: işletmelerin ve diğer organizasyonların adillik, sorumluluk, hesap verilebilirlik ve şeffaflık içinde yönetilmelerini sağlamaya yönelik tavsiye ve kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öncesinde gönüllü uyum şeklinde halka açık şirketler

ALT İŞVEREN KAVRAMI

Sirküler No: 2697 ALT İŞVEREN; Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve işçilerini sadece o işyerinde çalıştıran işverendir. Alt işverenden söz edebilmek için mevcut olması gereken unsurlar. 1-) İki tane işveren söz konusu