English

Aylık Arşiv: Aralık 2019

2020 YILINDA DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRELERİNDE TERCİH HAKKI BULUNMAKTADIR

Sirküler No: 2797 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan e-Defter Uygulaması Sıra No:3  Genel Tebliğ ile berat dosyalarını alma sürelerinde tercih hakkı  tanınmıştır. e-Defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; isteyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri

CARİ HESAP BANKA VE DİĞER BORÇ ALACAK MUTABAKATLARININ YAPILMASI

Sirküler No: 2796 Türk Ticaret Kanunu’nun 89. maddesine göre, iki kişinin herhangi bir hukuki sebep ve ilişkiden doğan alacakların ayrı ayrı istemek yerine hesabın kesilmesinden sonra artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme, cari hesap sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Firmalar arası alacak ve borç bakiyelerinin birbirlerini tutup tutmadığını karşılaştırıp belgeye dayandırılması işleminin yapılması gerekmektedir. Cari hesap kaydı tutan

DERNEK VE VAKIFLAR İLE BUNLARA BAĞLI İKTİSADİ İŞLETMELER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER

Sirküler No: 2795 Gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin kayıt zamanı onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir. Ticaret şirketleri ile aynı amaca ulaşmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine

ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN DEFTERLER VE ONAY ZAMANLARI

Sirküler No: 2794 Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler  Yevmiye Defteri Defter-i Kebir,  Elektronik Defter Genel Tebliğine göre Gerçek ve Tüzel kişiler için “Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı yerine geçecektir.” hükmü bulunmaktadır. Berat yükleme süresi, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar olduğundan, bu süreler içerisinde yapılan

YASAL DEFTERLERİN NOTER TASDİK İŞLEMLERİ

Sirküler No: 2793 2020 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2019 tarihinde sona ermektedir. Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanun hükümleri gereği aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur. Gelir Vergisi Mükellefleri (Gerçek kişiler, Kollektif ve Komandit şirketler) Yevmiye defteri, Defterikebir, Envanter defteri, Genel kurul toplantı ve Müzakere defteri (Kollektif ve Komandit şirketler için)

HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİT UYGULAMASI. (309 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ)

Sirküler No: 2792 03/12/2019 tarih ve 30967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 309 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti hakkında uygulamasına yönelik açıklamaları kapsamaktadır. 7186 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti başlıklı 113 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu

DÜZELTME BEYANNAMESİNE İSTİNADEN KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASI SÜRESİNDEN SONRA ÖDENSEDE VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANMASI MÜMKÜNDÜR

Sirküler No: 2791 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 03.12.2019 tarih ve 17192610-120[ÖZG-18-100]-E.238258 sayılı özelgesinde;  Şirketiniz Ekim/2016 dönemine ilişkin muhtasar beyannamesine kanuni süre geçtikten sonra düzeltme beyannamesi verdiği, düzeltme beyannamesine istinaden kesilen vergi ziyaı cezasının ödemesinin vadesinden sonra yapılması nedeniyle 2017 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan verginin Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121

KISMİ BÖLÜNME NEDENİYLE SERMAYENİN AZALTILMASINA İLİŞKİN UYGULANMASI GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2790 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 02.04.2019 tarih ve 17192610-125[ÖZG-15/46]-50973 sayılı özelgesinde; -Şirketin geçmiş dönemlerde dağıtılmamış geçmiş yıl karları, enflasyon düzeltmesi olumlu farkları, olağanüstü yedekler, maddi duran varlık, yeniden değerleme değer artış fonu, maliyet artış fonu ve 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen gelirlere/varlıklara ait fonların sermayeye ilave edildiği,

DERNEK VE VAKIFLARA YAPILACAK NAKDİ VE AYNİ BAĞIŞLARIN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE BELGELENDİRİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2789 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 12.04.2019 tarih ve 62030549-125[10-2017/418]-299449 sayılı özelgesinde; Şirketinizin ayakkabı tabanı üretimi ve satışı faaliyeti ile iştigal ettiği, çeşitli kamu kurumlarına, okullara, derneklere ve vakıflara ayni bağışlar yaptığınız, yapılan bağışların faturası ve irsaliyesi düzenlenerek ve taşıma masrafları da karşılanmak üzere kargo şirketleri veya çeşitli taşımacılar vasıtasıyla bağış yapılacak kurumlara gönderildiği,

KASIM/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2788 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 30.11.2019 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5.7403 5.7507 5.7363 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8807 3.9060 3.8628 1 DANİMARKA KRONU