English

Aylık Arşiv: Mayıs 2020

ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2998 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 131 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü)

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINDA KOLAYLIK SAĞLANMIŞTIR

Sirküler No: 2997 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 312 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 301 Seri No’lu Genel Tebliğde Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir. Yapılan düzenleme ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için; 1-) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

Sirküler No: 2996 09.07.2019 tarih ve 39044742-130-555307 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;  TÜBİTAK MAM Teknoloji Geliştirme Bölgesinin sınırlarının TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesini içine alacak şekilde genişletildiği, şirketin genişletilen Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde 24/3/2016 tarihinden itibaren faaliyete başladığı, bölgede faaliyet gösteren firmaların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu ve uygulama yönetmeliğinde yer alan muafiyet ve

FİNANSMAN BONOLARI VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDA TEVKİFAT ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2995 24/05/2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yapılan değişiklikle; Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 inci maddesine göre kazanç ve iratlardan yapılacak

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİ NİSPETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sirküler No: 2994 24/05/2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Yapılan değişiklikle; Kambiyo muamelelerinde satış tutarı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

Sirküler No: 2993 30.01.2020 tarih ve 64597866-130[12]-E.3379 sayılı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;  Şirketin faaliyet konusunun her çeşit tabii ve suni kumaştan üretilmiş hazır giyim eşyaları ile tekstil ürünlerinin ithalatı, ihracatı ve pazarlaması olduğu, Atatürk Hava Limanı gümrüksüz bölgede (duty free bölgesinde) şube statüsündeki mağazada nihai tüketicilere perakende satış yapıldığı, söz konusu mağazaya ürünlerin

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMASI

Sirküler No: 2992 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD dolar döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir. Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD

RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ

RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.   Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGE ÖZETLERİ

Sirküler No: 2991 03.02.2020 tarih ve 39044742-KDV.11-121890 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi kapsamında yurt içinden temin edilen hammaddeleri kullanarak imal edilen ürünlerin, KDV’li fatura düzenlenmek suretiyle dış ticaret sermaye şirketlerine ihraç edilmek üzere satışın gerçekleştirildiği, ihracat işlemlerinin dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süre içerisinde tamamlandığı, gümrük beyannamelerinde

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER

Sirküler No: 2990 29.04.2020 tarih ve 62030549-120[23-2019/969]-E.348681 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; İngiltere’de bulunan işveren şirketin, bağlı olduğu yurt dışı grubunun (… merkezi Fransa) grup şirketlerinin Türkiye’de ticari faaliyette bulunması ve grubun Türkiye dahil olmak üzere Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’da yürütülen faaliyetlerini izleme ve yurt dışına raporlama faaliyeti ile görevlendirilen ve söz