English

Aylık Arşiv: Temmuz 2020

7252 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN KÇÖ, SGK PRİM DESTEĞİ VE FESİH YASAĞININ DETAYLARI BELLİ OLDU.

Sirküler No: 3076 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 sayılı Kanun “DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” ile getirilen KÇÖ, SGK prim desteği ve fesih yasağı ile ilgili hususlar aşağıdadır. Kanunun MADDE 3-ü ile; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesindeki kısa çalışma ödeneği kapsamında

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ” İLE “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ” HÜKÜMLERİ 31.12.2023 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.

Sirküler No: 3075 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 sayılı Kanun “DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”un; MADDE 10’nu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 38.inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “01.07.2020” ibaresi “31.12.2023” şeklinde değiştirilmiştir. Yukarıdaki madde gereğince;

BURSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN DUYURU.

Sirküler No: 3074 Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 223’üncü maddesi uyarınca, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında kullanmak zorunda olduğu ticari defterlerin (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri, Yönetim Kurulu Karar defteri, Müdürler Kurulu Karar defteri, Ortaklar Pay defteri, Damga Vergisi defteri, Yevmiye

ŞİRKET KURULUŞLARINDA YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZA YETKİLİSİNDEN ALINACAK İMZA BEYANI

Sirküler No: 3073 Şirket kuruluşlarında yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanının nasıl alınacağı hususu 22.07.2020 tarih 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile belirlenmiştir. Buna göre; Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya

GERİ KAZANIM VE KATILIM PAYINA AİT YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3072 23.07.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından GEKAP yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliğin “Genel Tanım ve Tanımlamalar” başlığı altında yer alan “Çevre Görevlisi” istihdamına ve GEKAP’a ilişkin bilgi ve belgelerin çevre görevlisi onayına sunulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre

GEÇİCİ VEYA KESİN MÜHLETİN KALDIRILARAK KONKORDATO TALEBİNİN REDDEDİLMESİ HALİNDE KARŞILIK AYRILAN ALACAKLARIN KAYDI

Sirküler No: 3071 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 16.07.2019 tarih ve 95133703-105-E.52477 sayılı özelgesinde; … Ltd. Şti.den olan cari hesap alacağına karşılık olarak vadesi 2018 yılı ve tutarı … TL olan … adet çek ile vadesi 2019 yılı ve tutarı … TL olan … adet çek alındığı, adı geçen şirketin konkordato sürecine

HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMAYACAĞI

Sirküler No: 3070 Kurum 2020/20 nolu işveren işlemleri genelgesini yayımladı.  Genelgedeki açıklamalar kapsamında huzur hakkı ödemelerinin prime tabi olup olmayacağı hususları aşağıdadır. Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, idare heyeti gibi organların toplantılarına iştirak edilmek suretiyle yapıldığı ve iştirak edenlere toplantı veya saat başına huzur hakkı adı altında para ödendiği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda huzur

İŞYERİ DOSYALARINDA NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, BİRLEŞME, KATILIM, ADİ ŞİRKETLERE YENİ ORTAK ALINMASI İLE DEVİR, NAKİL, İNTİKAL İŞLEMLERİ

Sirküler No: 3069 Kurum 2020/20 nolu işveren işlemleri genelgesini yayımladı.  Genelgedeki konu başlıkları çok olduğundan önemli olan hususları aşağıdaki gibi kısım kısım sirkülerimizle duyuracağız. 1- Şirketlerin birleşmesi, nevilerinin değişmesi veya diğer bir şirkete katılması, adi şirketlerde yeni ortak alınması hallerinde işyeri dosyası tescil işlemleri. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci

SGK SİGORTALILIK İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ 2020/21 NOLU GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 3068 Sosyal Güvenlik Kurumu, yapılan yasal düzenlemelere göre sigortalılık işlemlerini açıklayan 2013/11 sayılı genelgesinde, 19.06.2020 tarihli, 2020-21 sayılı genelgesi ile bazı değişiklikler yapmış olup, genelgenin önemli kısımları aşağıda açıklanmıştır. 1-) Askerlik Hizmetinde Olanların Sigortalı Sayılıp, Sayılmayacakları. Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermekte, kamu hizmeti olan askerlik görevini fiili

ALTIN BEDELLERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMAYACAĞI

Sirküler No: 3067 Kurum 2020/20 nolu işveren işlemleri genelgesini yayımladı.  Genelgedeki açıklamalar kapsamında altın bedellerinin prime tabi olup olmayacağı hususları gelen sorular üzerine tekrar aşağıda açıklanmıştır. Ayni yardım yiyecek, giyinme, ısınma vb. doğrudan sigortalının ihtiyacını gidermeye yönelik para olarak değil de mal veya hizmet olarak yapılan yardımlardır. Sigortalısına giyim yardımı adı altında nakit ödeme yapan