English

Aylık Arşiv: Mayıs 2021

3385-MAYIS/2021 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 3385 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.05.2021 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI   8.5496   8.5651    8.5437 1 AVUSTRALYA DOLARI   6.5843  

3384-2020 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN 2021 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKİR

Sirküler No: 3384 Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3’ üncü maddesinde, fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayın sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre 2019 yılında kullanılan yevmiye defterinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar kapanış onayının yaptırılması gerekmektedir. Kapanış onayının belirlenen sürede yaptırılmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c maddesi gereği

3383-ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR ÖDENMESİ GEREKİR

Sirküler No: 3383 Harçlar Kanununun 113’ üncü maddesinde; “…… Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. ….” Hükmüne yer verilmiştir. Yukarıdaki Kanun hükmü

3382-ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE DEFTER BERATLARIN YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 3382 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 135 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme

3381-TİCARET VE SANAYİ ODASI 2021 YILI AİDAT ÖDEMESİNİN HATIRLATMASI

Sirküler No: 3381 Bilindiği üzere, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 24’ üncü maddesinde; ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak zorunda olan tacirler kayıt oldukları odaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için ise yıllık aidat ödemek zorundadırlar. Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam

3380-FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASINA AİT TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 3380 25.05.2020 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) ile Finansman Gider Kısıtlaması bölümü eklenmiştir. 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendiyle; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan

3379-2020 YILINA İLİŞKİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE YER ALAN GEÇİCİ VERGİ VE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BİR AN ÖNCE TALEP EDİLMELİDİR

Sirküler No: 3379 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde iadesi gereken geçici vergi ve/veya kesinti yoluyla iadesi gereken verginin bulunması halinde, mükelleflerin iade taleplerinin 22/01/2016 tarihinde yayımlanan 99 sıra numaralı Gelir Vergisi Sirküsüne istinaden, Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) kullanılmak

3378-2000 YILI VEYA 2008 YILI ÖNCESİ VERGİ KAYDI OLUPTA BAĞ-KUR’A SİGORTALILIK KAYIT VE TESCİLİ YAPMAYAN İŞVERENLERİN DURUMLARI

Sirküler No: 3378 2000 yılı veya 2008 yılı öncesi vergi kaydı olupta Bağ-Kur’a sigortalılık kayıt ve tescili yapmayan işverenler ile ilgili kanun maddeleri aşağıdadır. 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu / Geçici Madde 18 – (Ek: 24/7/2003-4956/47 md.)  “Bu  Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve

3377-EMLAK, ÇEVRE TEMİZLİK, İLAN VE REKLAM İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİLERİNİN 1 İNCİ TAKSİTLERİNİN MAYIS AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR

Sirküler No: 3377 2021 yılına ilişkin tahakkuk eden; – Emlak vergisi, – Çevre temizlik vergisi, – İlan ve reklam vergisinin 1’ inci taksiti ile, -Veraset ve intikal vergisinin 2021 yılı 1 inci taksitinin,  Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödeme yapılmadan önce; yeni bir gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alınması veya mevcut gayrimenkulün satılması, yeni bina

3376-İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMA

Sirküler No: 3376 Katma Değer Vergisi Kanununun, geçici 37 maddesi ile   imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hükmüne yer verilmiştir. 1)- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020 yılında yüklenilen