English

Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi kesintisi

Sirküler No: 1403

Gelir Vergisi Kanununun 42’ nci maddesinde;

“Birden fazla takvim yılına sirayet eden  inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.

Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın  Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Aynı kanunun 94/3’ üncü maddesinde;

42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden,

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1-a maddesinde de;

“Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri.”

hükümleri ile de birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri nedeniyle gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılacak ödemeler (AVANS olarak ödenenler dahil) üzerinden %3 oranında vergi kesintisi yapılması gerektiği yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Yukarıdaki kanun hükümlerine göre aynı yıl içinde gerçekleşen inşaat ve onarım işlerinde vergi kesintisi yapılmasına gerek yoktur. Ancak, önceden yapılan sözleşme ile yada yıl içerisinde başlayan inşaat ve onarım işinin bir sonraki yıla sarkması halinde, artık o iş birden fazla takvim yılına ilişkin inşaat ve onarım işi olarak kabul edilecek ikinci yılın başından itibaren yapılacak ödemeler (AVANS olarak ödenenler dahil) üzerinden %3 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

İnşaat ve onarma işlerinde işin başlangıç ve bitim tarihleri oldukça önemlidir. İşin başlangıç tarihi, yapılan sözleşmede yer teslim tutanağı düzenleneceği yer almış ise yer teslim tutanağının imzalandığı tarih, sözleşmede yer teslimi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi, oda belirtilmemiş ise sözleşme tarihi işin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. İşin bitim tarihi ise, geçici ve kesin kabul usulüne tabi projelerde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı ve bırakıldığı tarih olarak kabul edilir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…