English

Anayasa mahkemesi’ nin iptal kararları

Sirküler No: 867

Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim 2009 tarihinde yaptığı toplantılarla ilgili aldığı kararlarla ilgili açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamada;

1-) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonunda yer alan “sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait” ibaresi iptal edilmiştir. Bu suretle yararlanılamayan yatırım indirimi tutarlarının indirim süresine ilişkin 3 yıllık süre sınırlaması ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca kararın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Bu konuda müşavirliğimizce, 2008 yılı sonu itibariyle yararlanılamayan tutarlar için 2009/1 ve 2009/2 nci dönem geçici vergi beyannameleri ihtiraz-i kayıtla verdirilmiş ödenen tutarlar dava konusu yapılmıştır. Vergi Mahkemelerince de bu konuda henüz bir karar verilmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle henüz faydalanılamayan indirim tutarlarının 2009/3 üncü geçici vergi döneminden itibaren faydalanılmasına devam edilmesi, 2009/1 ve 2009/2 dönemler içinde ödenen geçici vergilerden yatırım indirimine tekabül eden kısmının ise iade edilmesi gerekecektir. Bu süreçte, yayımlanacak kararla birlikte Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ nca uygulamanın ne şekilde yapılacağı hususunda belirlemesinin beklenmesi gerekmektedir.

2-) 5479 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan “2” rakamının iptaline karar verilmiştir. Bu karar ile Gelir Vergisi Kanununun Yatırım İndirimi Başlıklı 19 uncu maddesinin yürürlükten kaldırma tarihi 01.01.2006 tarihi yerine 5479 Sayılı Kanunun yayım tarihi olan 08.04.2006 tarihi olmaktadır. Dolayısıyla, 08.04.2006 tarihine kadar yapılan ve 01.01.2006 tarihinden önce yapılan yatırımlarla iktisadi ve teknik bütünlük arz etmeyen Gelir Vergisi Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında yapılan yatırımlar içinde yatırım indiriminden faydalanılması mümkün hale gelmiştir.

3-) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesine, 5527 sayılı Kanunla eklenen ve 07.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olan “Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır” hükmü iptal edilmiştir. İptal kararı, kararın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu çerçevede yurtdışında yerleşik kişiler ile Türkiye’de faaliyet gösterip merkezi yurtdışında bulunan tüzel kişiler menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde ettikleri gelirlere sıfır vergi oranı uygulanamayacaktır.

4-) Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde 5749 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile getirilen vergi tarifesinde yer alan %35’ lik gelir vergisi oranının ücret gelirleri yönünden iptaline karar verilmiştir. İptal kararı, kararın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Kararın yürürlük tarihinden itibaren ücretler için %35’ lik oran uygulanmayacaktır.

5-) Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder “ hükmü iptal edilmiş olup, iptal kararı, kararın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vergi dairelerince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…