English

İhraç kayıtlı teslimlerde DİİB kapsamındaki alımlara isabet eden KDV’nin iade tutarından düşülmesi gerekmektedir

Sirküler No: 1643

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama  Tebliği’ nin IV-A/1.5 bölümünde, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın alınan girdiler kullanılarak üretilen malların 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim edilmesi halinde iade alınacak KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplanıp tahsil edilmeyen KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında alınan girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı yönünde belirleme yapılmıştır.

1635 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde de açıkladığımız üzere; 

KDV 1 beyannamesinde, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c veya geçici 17’ nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerinin beyanında DİİB kapsamında alınan girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarının beyannamenin, “İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AİT BİLDİRİM” başlıklı bölümündeki “Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mallar İçin Ödenmeyen KDV” satırına yazmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.