English

Alt (taşeron) işveren tarafından asıl işverene fatura edilen kıdem veya ihbar tazminatı tutarında KDV tevkifatı

Sirküler No: 1756

4857 sayılı İş Kanunu 2.inci maddesi ile 5510 sayılı SGK’nun 12.inci maddesi kapsamında asıl işveren işyerlerinde temizlik ve işgücü hizmetinde bulunan alt (Taşeron) işverler personellerine işten ayrıldıklarında hak ettikleri kıdem ve/veya ihbar tazminatlarını ödemektedirler.  Alt işverenler sözleşme hükümleri gereği asıl işverene kıdem ve ihbar tazminatı tutarını (sözleşmedeki süre kadar) ve hizmet (güvenlik + işgücü) tutarlarını tek faturada veya ayrı ayrı faturalarda göstermesi durumlarında kıdem ve/veya ihbar tazminatı tutarları üzerinden KDV hesaplanması ve KDV’nin tevkifata tabi tutulması ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 30.06.2015 tarih ve 39044742-010-64899 sayılı özelgesi mevcuttur.

3065 sayılı KDV Kanununun 1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi bulunduğu, 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

1-) (I/C-2.1.3.2.5.) İşgücü Temin Hizmetleri bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında;

2-) (I/C-2.1.3.2.10.) Temizlik, Çevre ve Bakım Hizmetleri bölümünde, Tebliğin                (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Özelge ve Tebliğ hükümlerine göre, asıl işveren adına tanzim edilen kıdem ve/veya ihbar tazminatı faturalarına Katma Değer Vergisi hesaplanıp, hesaplanan KDV üzerinden verilen hizmetin türüne göre (9/10) veya (7/10) oranında tevkifat uygulanması gerekir.

Asıl – alt işveren sözleşmelerindeki hükümler gereği, alt işveren tarafından asıl işverene kıdem ve ihbar tazminatı tutarı yansıtılmasında kesilecek faturada yukarıdaki hususlara uymasını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.