English

SGK İŞYERİ BİLDİRGELERİ 01.06.2018 TARİHİ VE SONRASINDA KURUMA ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ ZORUNLULUK KAPSAMINDA

Sirküler No: 2280

12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27/(1) (İşyeri Bildirgesi) maddesi, 05.12.2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 8/(a) maddesi ile aşağıdaki gibi değişmiştir.

”(1) İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır.

hükmü getirilmiştir.

Söz konusu maddenin yürürlük tarihi 01.06.2018 olup, 01.06.2018 tarihi itibariyle sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin ve yetkililerinin işyeri bildirgelerini elektronik olarak SGK sistemi üzerinden Kuruma göndermeleri gerekmektedir. 

Aksi takdirde işverenler 5510 sayılı kanunun 102/1’inci fıkrasının (b) bendi gereğince;

1) Bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında, (2018 Yılı 2.029,50 TL * 3 = 6.088,50 TL)

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında, (2018 Yılı 2.029,50 TL * 2 = 4.059,- TL)

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında, (2018 Yılı 2.029,50 TL)

idari para cezası karşılaşacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında işverenlerin ve yetkililerinin 01.06.2018 tarihinden itibaren idari para cezasıyla karşılaşmamaları için, işyeri bildirgelerini SGK sistemi üzerinden elektronik olarak Kuruma göndermelerini önemle hatırlatırız.

Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-2.htm

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.