English

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2625

15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1,

Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır; 

-Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

-Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

-Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, olarak belirlenmiştir.

Söz konusu karar 15.05.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.