English

Aylık Arşiv: Ocak 2018

Eksik Gün Bildiriminde Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 2201 05.12.2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’in MADDE 23’ü ile  12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin  102.inci md. (Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması) / 13.üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (13) Ay içinde otuz günden

E-Defter Durum Raporu

Sirküler No:2200 e-Defter sitesinde yayımlanan duyuruda, e-Defter beratları yüklendikten sonra gerekli kontrollerinin yapılması ve herhangi bir hata alınması halinde yasal yükleme süresi içerisinde düzeltmenin yapılması tavsiye edilmektedir. Aksi taktirde denetim esnasında defterlerin yasal olmadığından hareketle mağduriyet yaşanabileceği belirtilmiştir. Duyuru metni aşağıdaki gibidir: Başkanlığımıza yansıyan olaylardan,  Denetim/İnceleme birimleri tarafından e-Defter görüntüleyici ile görüntülenen, bazı e-Defterlerin; “Durum

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Sirküler No: 2199 25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul

Vergide Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

Sirküler No: 2198 23.12.2017 tarih ve 30279 No.lu Resmi Gazete’ de yayımlanan 301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi hükmü gereğince vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Vergi indiriminden yararlanacak olanlar;  Aşağıdaki şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden; – Ticari, zirai veya mesleki

2195-REVİZE İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemeleri Maddesinde Değişiklik

Sirküler No: 2195-Revize 09.01.2018 tarihli ve 30296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının (04.12.2017 TARİHLİ VE 2017/11106 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR) MADDE 1’inde yapılan değişiklik aşağıdadır. “MADDE 1- (1) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde

2018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri

Sirküler No: 2197 1-) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi; Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 Kuruş, diğer belediyelerde 24 Kuruş olarak hesaplanıp, su faturasına dahil edilerek tahsil edilecektir. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve

Motorlu Taşıt Vergileri 2018 Yılında Aşağıdaki Tarifeye Göre Tahsil Edilecektir

Sirküler No: 2196 Bilindiği üzere; her yılın motorlu taşıtlar vergisi, aynı Kanun’un 10’ncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılması suretiyle belirlenmektedir. Yeniden değerleme oranına göre artırılan ve 2018 yılında ödenecek motorlu taşıt vergileri aşağıya çıkartılmıştır. Öte yandan 28.11.2017 tarih ve 7061 Sayılı Kanun ile; 31.12.2017

İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemeleri Süresi 2017-2018 Eğitim Ve Öğretim Yılı İçin Uzatıldı

Sirküler No: 2195 09.01.2018 tarihli ve 30296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının (04.12.2017 TARİHLİ VE 2017/11106 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR) MADDE 1’inde yapılan değişiklik aşağıdadır. “MADDE 1- (1) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde

E-Serbest Meslek Makbuzu Ve E-Müstahsil Makbuzu Duyurusu

Sirküler No: 2194 e-Fatura sitesinde e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları hakkında duyuru yayınlanmıştır. Duyurunun özeti şöyledir: Uygulamalardan yararlanmak için aşağıdaki 3 yöntemden birisi kullanılabilir:  Özel Entegrasyon Yöntemi, Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi Portal Yöntemi  Söz konusu uygulamalara başvuru yapılabilmesi ve kullanılabilmesi için Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür (MM) temin edilmelidir. Arızalanma,

Vergi Dairelerinden Yapılan Nakden İade Sırasında Sosyal Güvenlik Kurumuna Vadesi Geçmiş Borç Bulunmaması Gerekiyor

Sirküler No:2193 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri A Sıra No:9 Tahsilat Genel Tebliği ile değişik Seri A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde; Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince tahsil edildikten sonra kanuni sebeplerle nakden reddi icap eden alacaklara ilişkin reddiyatların Bakanlığa bağlı tüm tahsil dairelerine olan alacaklara mahsup yapıldıktan bir tutarın kalması