English

Aylık Arşiv: Kasım 2019

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE AR-GE PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2787 Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğünün 17.07.2019 tarih ve 16700543-125[17-515-211]-E.50642 sayılı özelgesinde; Teknoloji geliştirme bölgesinde uzaktan kontrol sistemi ile dozajlama pompası üretimini geliştirdiğiniz, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirilen pompaları üretimle çoğaltarak satış geliri elde ettiğiniz belirtilerek, elde ettiğiniz kazanca yönelik istisnanın bu yeni teknoloji kapsamında üretilen ürünün hangilerine uygulanacağı, seri

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2019/8)

Sirküler No: 2786 28.11.2019 tarih ve 30962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde değişiklik yapılmasına dair (İhracat:2019/8) Tebliğ ile dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 34 üncü madde eklenmiştir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İTHAL ETMEK YERİNE FİRMA TARAFINDAN ÜRETİLEN MAKİNALARIN YATIRIM HARCAMASI OLARAK DİKKATE ALINMASI HUSUSU

Sirküler No: 2785 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 12.06.2017 tarih ve 17192610-125[ÖZG-15/5]-37771 sayılı özelgesinde; Şirketinizin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde düzenlenen 01.03.2013 tarih ve 109109 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal makine ve teçhizat listesinde bulunan yatırım ekipmanlarının yine şirketiniz bünyesinde imal edilmesi ve aktifleştirilmesi durumunda söz konusu yatırım ekipmanlarının

AR-GE VE ÜRETİM FAALİYETLERİ DIŞINDAKİ FAALİYETLERİN KISMİ BÖLÜNMEYE KONU EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ

Sirküler No: 2784 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 02/08/2016 tarih ve 64597866-125[19-2016]-13828 sayılı özelgesinde; Şirketinizin dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri faaliyetleri ile iştigal ettiği, tüm bu fonksiyon ve hizmetlerin aynı tüzel kişilik altında gerçekleştirilmeye çalışılması, departman kârlılıklarının

SGK İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ KODLARININ GÜNCEL HALLERİ

Sirküler No: 2783 Hizmet akdi sona eren sigortalıların 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında “İşten Ayrılış Bildirgesi” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nde işten çıkış nedeni bölümüne işten çıkış nedenlerini açıklayan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılmalıdır. Kodu İşten Çıkış Nedeni 01 Deneme süreli

SERBEST BÖLGEDE BULUNAN FİRMANIN AYNI BÖLGEDEKİ FİRMALARA FASON İŞ YAPMASI HALİNDE VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2782 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 16.07.2019 tarih ve 84098128-125[5-2018/15]-E.268484 sayılı özelgesinde; … tarihinde kurulan ve deri imalatçısı olarak üretim faaliyetine başlayan şirketinizin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan serbest bölge kazanç istisnasından yararlandığı ve İzmir Serbest bölgede yer alan deri firmalarının şirketinize fason üretim için deri

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİM KODLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2781 Kurumun 12.11.2019 tarihli, 99779835-202.99-E.17519684 sayılı, Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimleri konulu GENEL YAZISI ile yapılan açıklamalar aşağıdadır. Yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri; 1-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar, 11-Doğal Afet, kodlarıyla sınırlandırılmıştır. Sigortalıların birden fazla belge yada kanun türünden Kuruma bildirilmesinin gerektiği hallerde (5746

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19.UNCU MADDESİ KAPSAMINDAKİ TEŞVİKLERDEN FAZLA YARARLANILAN SÜRELERE İLİŞKİN PRİMLERİN İADESİ

Sirküler No: 2777 Kurumun 08.11.2019 tarihli, 41481264-207.02-E.17331001 sayılı, 4447 sayılı Kanunun geçici 19.uncu maddesi hatalı tanımlamalar konulu GENEL YAZISI ile yapılan açıklamalar aşağıdadır. 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş

YABANCI MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞ HESAPLARININ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA TEVKİFAT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (308 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ)

Sirküler No: 2780 20/11/2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 308 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin de değişiklik yapılmasına dair Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde  açılan hak sahibi bazında

DEVİR ALINAN ŞİRKET BİLANÇOSUNDAKİ YENİLEME FONUNUN DEVİR ALAN KURUMA İNTİKALİ

Sirküler No: 2779 Ağrı Defterdarlığı Gelir Müdürlüğünün 23.07.2019 tarih ve 49101969-045-E.6932 sayılı özelgesinde; Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgesi sahibi olduğunuz, yatırımın devam etmekte olduğu kısmen veya tamamen faaliyete geçmediği belirtilmiştir. Şirketinizce devir alınan .. Şti.nde … tarih ve … yevmiye numarası ile yenileme fonunun kayıtlara alındığı ve yatırım döneminde … tarihinde devir alan