English

Aylık Arşiv: Kasım 2019

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DUYURUSU

Sirküler No: 2771 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 31.10.2019 tarihinde internet sayfasında yapmış olduğu duyuru ile; Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım, OSB Dağıtım, OSB Üretim) lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Aralık/2019 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı 2019 yılı Yurt İçi Kaynak Saptama çizelgesinin doldurulup ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak, en

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI

Sirküler No: 2770 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD doları döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir. Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD

BİRLEŞME NEDENİYLE İŞVERENİ DEĞİŞEN PERSONELİN ÜCRET GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2769 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 25.09.2019 tarih ve 62030549-120[103-2017/1210]-E.792903 sayılı özelgesinde; … A.Ş. ile … San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralınmak suretiyle birleştiği, söz konusu birleşme neticesinde personelin de yeni kurulan şirkette çalışmaya

TURİZM PAYI BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2768 02.11.2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete ile 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirleyen Genel Tebliğ yayımlanmıştır. 7183 sayılı Kanun ile ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda belirlenen oranlarda hesaplanan turizm

YURT İÇİNDE BULUNAN FİRMAYA FRANCHİSE HİZMETİ İÇİN DÜZENLENECEK FATURA VE KDV BEYAN DÖNEMİ

Sirküler No: 2767 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 19.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14010-3-568 sayılı özelgesinde; … tescilli markanızın diğer işletmelere kullandırılmasına ilişkin verilen franchise hizmetinden elde edilen gelirlerin beyan dönemi hakkında görüş talep edilmiştir. Kurumlar Vergisi Yönünden; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurum kazancı, ticari kazanç niteliği taşıdığı

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE AVANTAJLARI

Sirküler No: 2766 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketler için anonim şirketlerinkine benzer hükümler    getirilmiştir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.   ANONİM LİMİTED Asgari Sermaye 50.000,-TL    asgari    sermaye                    ile kurulur. 10.000,-TL    asgari                    sermaye                    ile kurulur. Ortak Sayısı Tek    kişi    ile    kurulabilir.         Ortak sayısında bir sınırlama yoktur. Tek

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR İÇİN KARŞILIK AYRILMASI HUSUSU

Sirküler No: 2765 Şüpheli alacaklarla ilgili düzenleme 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesinde yer almaktadır. Bir alacağın şüpheli alacak olarak kabul edilebilmesi için; Alacağın ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması, Alacağın dava veya icra safhasında bulunması, Yapılan protestoya veya yazıyla bir defadan fazla istenilmesine ragmen borçlu tarafından

EMLAK VERGİSİ İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 2 NCİ TAKSİTLERİNİN ÖDENMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2764 1- Emlak vergisi 2 nci taksit ödemesi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince, emlak vergisinin ödeme süresi birinci taksit, Mart, Nisan, Mayıs aylarında, ikinci taksit ise Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir. 2019 yılı için tahakkuk eden emlak vergisi ikinci taksit ödeme süresinin son günü 30 Kasım

EKİM/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Revize Sirküler No: 2762 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.10.2019 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5.7363 5.7466 5.7323 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9318 3.9575 3.9137 1 DANİMARKA

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO :240) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 510)

Sirküler No: 2763 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nin İş Yeri Değişikliği ve Nakil İşlemleri başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Vergi Usul Kanununun nakil başlıklı 163. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya