English

Aylık Arşiv: Haziran 2020

KDV İSTİSNASINDAN FAYDALANMAKSIZIN İTHAL EDİLEN MAKİNE VE TEÇHİZAT İÇİN AMORTİSMAN UYGULAMA SÜRESİ

Sirküler No: 3035 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 14.11.2019 tarih ve 11395140- 105 [VUK -1-21711]- E.977270 sayılı özelgesinde; -Şirkete ait İstanbul/…’deki fabrikada imalat sanayinde kullanılmak üzere, … tarihli ve … sayılı Gümrük Beyannamesi ile 58.000,00 Euro tutarında yeni (kullanılmamış) olarak kimyasal su arıtma cihazı ithal ederek şirket aktifine aldığı ve kullanmaya

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 3034 28/06/2020 tarih ve 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.  Yapılan değişiklikle; 1-) Söz konusu Kararın Tanımlar başlıklı 2’nci maddesinde yer alan (e) işletme dönemi ve (h) yatırım dönemi fıkraları kaldırılarak aynı maddeye

SGK ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3033 23.06.2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” ile 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını

ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI GAYRİMENKULÜN BAŞKA FİRMA LEHİNE İPOTEK ETTİRİLEREK İCRA YOLUYLA SATILMASINDA FATURA DÜZENLENMESİ

Sirküler No: 3032 Ankara vergi Dairesi Başkanlığının 21.11.2019 tarih ve 27575268-105[227-2019-168]-E.410800 sayılı özelgesinde; – Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün … A.Ş.’nin …BANK’tan kullandığı ve kullanacağı kredilere teminat olmak üzere ipotek verildiği, -… A.Ş.’nin iflas etmesi ve bankaya olan borçlarını ödeyemez hale gelmesi sonucunda gayrimenkulün …’nin …BANK’a olan borçlarının tasfiyesi için … İcra Müdürlüğünce ihale yolu

SERBEST BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN E-DEFTER KAYITLARININ YABANCI PARA BİRİMİ İLE TUTULMASI HUSUSU

Sirküler No:3031 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 04.10.2019 tarih ve 11395140-105[VUK 1- 20421]-E.828131 sayılı özelgesinde; … Serbest bölgesinde faaliyette bulunan firmanın e-defter kayıtlarını yabancı para birimine göre tutup tutamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Türkçe Tutma ve Türk Parası Kullanma Zorunluluğu” başlıklı 215 inci maddesinde; “1.Bu Kanuna

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİNİN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3030 Muğla Vergi Dairesi Başkanlığının 13.11.2019 tarih ve 19579043- 105[2019]-E.142887 sayılı özelgesinde; Serbest meslek faaliyetinizle ilgili alınan yayın ve kitaplar için düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun; -229’uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN GEÇMİŞ YILLARA AİT ZARARLARIN MAHSUBUNUN YAPILMASI

Sirküler No: 3029 Bilindiği üzere gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannamelerinde beyan ettikleri herhangi bir yıla ilişkin zarar en fazla takip eden beş yılın kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinde gerek yurt içi faaliyetlerden gerekse yurt dışı faaliyetlerden oluşan zararların mahsubu ile devir alınan kurumlara ait zararların mahsubu belli şartlar dahilinde

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA OLAN İŞVERENLERİN İŞÇİ ÇIKARMALARI DURUMUNDA KARŞILAŞACAĞI SORUNLAR

Sirküler No: 3028 Kısa çalışma ödeneği kapsamında olan işverenlerin işçi işten çıkarmamaları gerektiğini 30.03.2020 tarihli, 2922 nolu, 17.04.2020 tarihli, 2949 nolu sirkülerimizde belirtmiştik. Gelen sorular üzerine söz konusu sirkülerimizdeki önemli kısımlar tekrar aşağıda açıklanmıştır. 26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un Madde 41’i ile 4447

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI KARARINA AİT DUYURUSU

Sirküler No: 3027 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 16 ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline Kaydolmak zorundadır. Ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu

İHRACAT GENELGESİNİN İHRACAT BEDELİNİN TAHSİLİ VE KABULÜ İŞLEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3026 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.06.2020 tarihli yazısı gereğince, İhracat bedelinin tahsili ve kabulü başlıklı 8’inci maddesine 13