English

Aylık Arşiv: Ağustos 2021

3460-SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3460 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.07.2021 tarih ve 459585 sayılı yazıları gereği, yurt dışından kredi alınması başlıklı bölümün döviz geliri olma şartı aranmayan krediler

3459-İŞYERİNİN NAKLİ, DEVRİ, İNTİKALİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ KURUM DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİNİ YAYIMLANDI

Sirküler No: 3459 18.08.2021 tarih, 31572 sayılı Resmi Gazetede SOSYAL SİGORTALAR İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞ’in Madde 8’i ile yapılan Madde 33’teki değişikliğin son hali aşağıdadır. İşyerinin nakli, devri, intikali  MADDE 33 –  (1) Sigortalı çalıştırılan bir işyerinin; a) Faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi hâlinde nakleden işverence; başka bir işverene devredilmesi hâlinde

3458-7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDAN FAYDALANILMASINA AİT BAŞVURU İLE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 3458 27.08.2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin Kanunun 9/16 maddesi gereğince karar verilmiştir. Kanun kapsamından yararlanmak için öngörülen ve 31.08.2021 tarihinde sona erecek

3457-SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRÜN FATURASINA NAKLİYE BEDELİNİN YANSITILMASI HALİNDE KDV TEVKİFATI YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSU

Sirküler No: 3457 Elazığ Valiliği Defterdarlık gelir Müdürlüğünün 02.06.2021 tarih ve E-48816587-130-23837   sayılı özelgesinde; Firmanın imal ettiği ürünleri taşımacılık firması ile anlaşarak müşterilere teslim edildiği nakliye bedeli için düzenlenen faturalarda 2/10 oranından KDV tevkifatı uygulandığı mamullerimiz satışı esnasında düzenlenen faturalarda nakliye bedelinin yansıtıldığı belirtilerek satış faturalarında gösterilen nakliye bedeline tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep

3456-SERBEST BÖLGEYE VERİLEN TAŞIMACILIK HİZMETİNDE KDV İSTİSNASI VE TEVKİFAT UYGULAMASI HUSUSU

Sirküler No: 3456 Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 21.06.2021 tarih ve E-76464994-130[KDV.2021.50]-83640 sayılı özelgesinde; Şirketin serbest bölgelerde faaliyette bulunan şirketlere iç gümrükler arası veya Türkiye’den serbest bölgelere yük taşımacılığı hizmeti verdiği belirtilerek ihraç amaçlı olan veya ihraç amaçlı olmayan, serbest bölgeye ya da serbest bölgeden yapılacak yük taşımacılığı işlerinin katma değer vergisi

3455-2021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA ÖDENECEK 75,-TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ 2021/28 NOLU GENELGE YAYIMLADI

Sirküler No: 3455 28.07.2021 tarihli, 31551 sayılı Resim Gazetede yayımlanan 7333 sayılı Kanun (BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN) ‘un 16.ıncı maddesi ile 2021 yılında uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin hususlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa “GEÇİCİ MADDE 85” ile eklenmişti. Konu ile ilgili hususlar 04.08.2021 tarihli,

3454-MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

Sirküler No: 3454 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün   27.02.2017 tarih ve 97895701 155[2016/294]-56720 sayılı özelgesinde; Şirketin elektronik ortamda yurt içi ve yurt dışı mal satışı gerçekleştirdiği, bu faaliyetleri sürdürürken 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kanun kapsamında yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince elektronik ortamda müşterilerle mesafeli satış sözleşmesi düzenlendiği,

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:37)

Sirküler No: 3453 20.08.2021 tarih ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 37 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle; -Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin İhracat istisnası başlıklı (II/A-5.7.2.) bölümünde, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmalara Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilecek

3452-KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İLE BAZI KİŞİ VE KURUMLARA GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU HATIRLATMASI.

Sirküler No: 3452                                                               13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu (529 Sıra No’lu)  Genel Tebliği ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla gerçek faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak

3451-İHRACAT GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3451                                                             Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.07.2021 tarih ve 386482 sayılı gereği Peşin döviz başlıklı 6’ncı maddesinin 15’inci fıkrasında